Ameriška španščina

Ameriška španščina

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Markič Jasmina

Vsebina

Opredelitev ključnih pojmov (ameriška španšči-na/espanol de América, amerikani-zem/americanismo, iberoamericano, latinoamerica-no, hispanoamericano, espanol meridional).
Geografske in zgodovinske značilnosti Latinske Amerike.
Predkolumbijske kulture in jeziki.
Teorije o nastanku ameriške španščine.
Povezava med južnimi španskimi dialekti (Andaluzi-ja, Kanarski otoki) in ameriško španščino.
Španščina na Kanarskih otokih.
Indijanski jeziki in ameriška španščina.
Vplivi afriških jezikov in kulture na ameriško špan-ščino.
Kreolski jeziki. Primer palenqueja v Kolumbiji.
Vplivi drugih evropskih jezikov in kultur (italijanšči-na - lunfardo, angleščina, portugalščina, francošči-na): zgodovinski in družbeni vzroki.
Fonetične in fonološke posebnosti v ameriški špan-ščini. Morfosintaktične posebnosti v ameriški špan-ščini: oblike ogovora, posebnosti pri glagolskih pa-radigmah in glagolskih perifrazah, gerundij, pomanj-ševalnice.
Leksikalne posebnosti v ameriški španščini.
Različice ameriške španščine: primeri mehiških, kolumbijskih in argentinskih variant španščine in primerjava s polotoško španščino.
Španščina v ZDA. Pojav spanglisha.
Ameriška španščina v povezavi s slovenščino.