Antična literarna kritika in sodobni interpretacijski pristopi

Antična literarna kritika in sodobni interpretacijski pristopi

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Marinčič Marko

Predmet povezuje pregled antične literarne kritike s prikazom sodobnih smeri v literarni teoriji in interpretaciji antične književnosti ob konkretnih primerih ključnih antičnih literarnih besedil in njihove novoveške recepcije (Homer, atiška tragedija, avgustejska poezija, antični roman):
I. Gorgias, Platon, Aristotel, Horacij, ps.-Longin;
II. interpretacija Biblije in hermenevtika, strukturalizem, Bahtinova dialoška teorija, teorije intertekstualnosti, dekonstrukcija, feministična kritika, psihoanaliza.

Temeljna literatura
- Murray, P., T. Dorsch. Classical Literary Criticism. London: Penguin Books, 2000. i-lxiv.
- Prevodi: Gorgias: Hvalnica Heleni, Platon: Ion, Država X, Aristotel: Poetika, Horacij: Pismo o pesništvu, ps.-Longin: O Vzvišenem.
- K. Gantar, Antična poetika, Ljubljana: DZS, 1985 (Literarni leksikon 26)
- T. Virk, Moderne metode literarne vede in njihove filozofsko teoretske osnove, Ljubljana: Flozofska fakulteta, 2003.
- A. Pogačnik (ur.), Sodobna literarna teorija, Ljubljana: Krtina, 1995.

Dodatna literatura / Further reading
- G. A. Kennedy (ur.), The Cambridge History of Literary Criticism, Volume I: Classical Criticism, Cambridge: Cambridge University Press, 1989