Aplikativna fizična geografija

Aplikativna fizična geografija

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 30

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: asist. Stefanovski Sašo, izr. prof. dr. Repe Blaž, prof. dr. Stepišnik Uroš

• teoretične osnove raziskovalnih metod v fizični geografiji,
• problem časa in prostora v fizični geografiji,
• osnovne fizikalne in kemične lastnosti snovi,
• metode terenskega zajemanja in kvantifikacije podatkov v fizični geografiji,
• metode daljinskega zajemanja fizičnogeografskih podatkov in njihove interpretacije,
• metode izdelave digitalnih modelov reliefa in njihova uporaba,
• uporaba geografskih informacijskih sistemov v fizični geografiji,
• modeliranje procesov v fizični geografiji in njihova praktična aplikacija ter interpretacija sistemov,
• metode absolutne in relativne datacije pojavov,
• vrednotenje fizičnogeografskih danosti za prostorsko načrtovanje, presojanje vplivov na okolje, varstvo naravne dediščine idr.

• Barsch, H. (ed.), 2000. Arbeitsmethoden in Physiogeographie. Gotha, Klett-Perthes, 612 str. (izbrana poglavja / selected chapters)
• Goudie, A., 1990. Geomorphological techniques. London, Unwin Hyman, 570 str. (izbrana poglavja / selected chapters)
• Goudie, A., Viles, H. A., 2000. The Earth transformed. An introduction to human impacts on the environment. Oxford, Blackwell, 276 str.
• Grunwald, S., 2006. Environmental Soil-Landscape Modeling. Geographic Information Technologies and Pedometrics. New York, Taylor & Francis, 488 str.
• Inkpen, R., 2005. Science, Philosophy and Physical Geography. London, Routledge, 164 str.
• McBratney, A. B., Odeh, I. O. A., Bishop, T. F. A., Dunbar, M. S., Shatar, T. M., 2000. An overview of pedometric techniques for use in soil survey. Geoderma, 97. str. 293–327.
• Morris, P., Therivel, R., 2001. Methods of environmental impact assessment. London, Spon Press, 492 str. (izbrana poglavja / selected chapters)
• Perko, D., 2001. Analiza površja Slovenije s stometrskim digitalnim modelom reliefa. Ljubljana, Založba ZRC, 229 str.
• Scheidegger, A. E., 1970. Theoretical Geomorphology. New York, Springer Verlag, 435 str. (izbrana poglavja / selected chapters)
• Druga aktualna literatura, dostopna v e-učilnici./ Other current literature available in the e-classroom.