Arheologija mlajših obdobij - izbrana poglavja

Arheologija mlajših obdobij - izbrana poglavja

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 7

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Predovnik Katarina Katja

Predmet se izvaja v obliki izbranih poglavij. Obravnavane vsebine oz. teme se iz leta v leto spreminjajo. Predavanja so povezana s seminarjem. Predmet se vsebinsko povezuje s predmetom Terensko delo.

Vsako leto se v okviru predmeta poglobljeno obravnavajo posamezne izbrane teme s področja historične arheologije: poselitvene strukture, gospodarstvo (subsistenčne dejavnosti, rudarstvo, obrtna proizvodnja,
trgovina idr.), religije in verovanja, odnos do smrti in pokop v srednjem in novem veku, arheologija kolonializma, industrijska arheologija. Razmerja med pisnimi in materialnimi viri. Možnosti socialnih
interpretacij materialnih (arheoloških) virov z uporabo sodobnih arheoloških teorij in konceptov.

1. ANDREN, A., Between Artefacts and Texts. Historical Archaeology in Global Perspective. – New York, London: Plenum Press, 1998. 215 str.
2. MORELAND, J., Archaeology and Text. – London: Duckworth, 2001. 144 str.
3. PREDOVNIK, K., Cur archaeologia mediaevalis? – Časopis za kritiko znanosti 200–201, Ljubljana 2000, str. 31–51.
4. GERRARD, C., Medieval Archaeology: Understanding Traditions and Contemporary Approaches. – London, New York: Routledge, 2003. 302 str.
5. JOHNSON, M., An Archaeology of Capitalism. – Oxford: Blackwell Publishers, 1996. 244 str.
6. ORSER, C.E., Historical Archaeology (2nd ed.). – New York: Prentice Hall, 2004. 219 str.
7. GOSDEN, C., Archaeology and Colonialism: Cultural Contact From 5000 BC to the Present. – Cambridge: Cambridge University Press. 186 str.

Dodatni seznami literature za izbrane, predavane teme so študentom in študentkam dostopni na spletnih straneh Filozofske fakultete UL (študentski informacijski sistem). / Additional reading lists are available on Faculty web pages.