Azijske religije

Azijske religije

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Visočnik Gerželj Nataša

Študenti bodo v okviru tega predmeta seznanjeni s posameznimi od naslednjih vsebinskih sklopov:
- Zgodovinski pregled religij Vzhodne Azije.
- Problem razlikovanja in opredeljevanja pojma religije in njene specifike v razmerju do drugih idejnih diskurzov (filozofija, znanost, umetnost).
- Poznavanje razlogov in posledic kulturne pogojenosti religij.
- Problematika institucionalizacije religij.
- Konfucijanska etika in njen družbeni vpliv.
- Filozofski (dao jia) in ljudski oziroma religiozni daoizem (dao jiao).
- Budizem splošno: filozofske oz. idejne osnove, zgodovinski razvoj; indijske korenine, hinayanski in mahayanski budizem, prodor budizma v jugovzhodno Azijo, na Kitajsko in Japonsko.
- Osrednje šole siniziranega budizma.
- Vpliv tradicionalnih verovanj (šamanizem, bon).
- Razvoj in šole chan (zen) budizma.
- Šintoizem.
- Krščanstvo, islam in judovstvo v Vzhodni Aziji.

- The World's Religions: The Religions of Asia, Routledge, London, 1988
- Yang, C.K. (1991): Religion in Chinese Society – a Study of Contemporary Functions of Religion and some of their historical Factors, SMC Publishing Inc., Taipei
- Rošker, Jana: Na ozki brvi razumevanja – medkulturna metodologija v sinoloških študijah, FF Ljubljana 2005
- Amin, Samir: Eurocentrism (prev. Moore, Russell), Monthly Review Press, New York, 1989
- Lummis, Douglas C.: A New Look at the Chrysanthemum and the Sword, Shohakusa, Tokyo 1982
- Religion and society in modern Japan: selected readings (ur. Mark R. Mullins, Shimazono Susumu, Paul L. Swanson) Asian Humanities Press, 1993
- Motoh, Helena, 2009: Harmonija konfliktov – klasična kitajska kozmologija v sodobnem političnem kontekstu. Dialogi. IX/9. 88 – 104
- Rošker, Jana S, 2009.Traditional chinese thought : philosophy or religion?. Asianphilos., vol. 19, no. 3, str. 225-237.
- Yang, C.K. 1991: Religion in Chinese Society – a Study of ContemporaryFunctions of Religion and some of their historicalFactors, SMC PublishingInc., Taipei