Etika v vzgoji in izobraževanju

Etika v vzgoji in izobraževanju

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:30

Ure vaj:0

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Troha Tadej, prof. dr. Šimenc Marjan

Vsebina

- Preko grške filozofije, posebno še Platonove, Aristotelove in stoične, razumeti pojme dobrega, slabega, srečnosti, pojme moralnih vrlin in kreposti ter se seznaniti s temeljnimi etičnimi vrednotami, ki uresničijo človeka kot osebo, se pravi kot posameznika in kot družbeno bitje
- Preko dilem, ki so razkrite v Platonovi Državi in Aristotelovi Nikomahovi etiki izpostaviti etična vprašanja vzgoje in izobraževanja
- Preko Kantovega »kategoričnega imperativa« predstaviti avtonomnost modernega subjekta pri etični presoji
- V dialogu s kritiko Kantove filozofije pokazati aktualnost njegove etike pri osveščanju odraščajočega otroka v vzgojnem in izobraževalnem procesu
- Razkriti dileme modernega individualizma in kolektivizma ter jih prerasti z postmoderno etiko intersubjektivnih odnosov
- Preko Levinasove postmoderne etike pokazati na novo pojmovanje enkratnosti človeške osebe in njenih odnosov, ki zaznamujejo človekov vzgojni in izobraževalni proces na vseh stopnjah
- Prerasti dileme deontologije in teleologije z odgovorno etiko odraslega človeka, ki vključuje etični odnos do vseh ljudi in tudi do okolja.