Fenomenologija 1

Fenomenologija 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Lozar Mrevlje Janko

Predstavitev zgodnjega in poznega Husserla (1859-1938) kot očeta fenomenologije. Premik v fenomenologiji, ki ga izvede Martin Heidegger (1889-1976).
Razlaga kartezijanske paradigme, navezava na problem znanosti in umnosti in fenomenologija časovnosti. Razrešitev dualizma v transcendentalni fenomenologiji. Problem absolutnosti čistega ega kot transcendentalnega residuuma, Intersubjektivnost, ontologija življenjskega sveta in ontološka kriza znanosti.
Preizpraševanje metafizičnih predpostavk Husserlovega filozofskega zastavka, v navezavi na najsilovitejša kritika metafizike Nietzscheja in Heideggra. Drugačen zasnutek zgodovine filozofije.

Husserl, E., Kartezijanske meditacije, Mladinska knjiga, Ljubljana 1975. COBISS.SI-ID - 8866049
Husserl, E., Kriza evropskih znanosti, Slovenska matica, Ljubljana 2005. COBISS.SI-ID - 222505216
Heidegger, M., Bit in čas, Slovenska matica, Ljubljana, 1997. COBISS.SI-ID - 219208192
Lozar, M. J., Uvod v fenomenologijo: veliki prelom, ZIFF, Ljubljana 2018. COBISS.SI-ID - 296231680