Geografija krasa

Geografija krasa

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: asist. Stefanovski Sašo, prof. dr. Stepišnik Uroš

• Izbrana poglavja iz speleologije (dostopne jame kot fragmenti večjih jamskih sistemov, jamski sedimenti, jamska klima, varstvo okolja v jamah, turistična raba jam);
• izbrana poglavja iz geomorfologije in hidrogeografije krasa (denudacija kraškega površja, brezstrope jame, udornice in jamski vhodi, kontaktni kras);
• človek in kras (voda in prst na krasu, poselitev na krasu, varstvo okolja na krasu, kras in turizem);
• kras v Sloveniji in po svetu (kras v Sloveniji, dinarski kras, kras po Evropi, kitajski kras).

• Bonacci, O., 1987. Karst hydrology. Berlin, Springer, 184 str.
• Encyclopedia of caves. 2005. Culver, D. C., William B. W. (eds.). Burlington, Elsevier Academic Press, 654 str.
• Cullingford, D., Ford, T. D., 1976. The science of speleology. New York, Academic Press, 593 str.
• Encyclopedia of caves and karst science. 2004. Gunn, J. (ed.). New York, Fitzroy Dearborn, 902 str.
• Ford, D., Williams, P. W., 1989. Karst geomorphology and hydrology. London, Chapman & Hall, 601 str.
• Gams, I., 1992. Sistemi prilagoditve primorskega dinarskega krasa na kmetijsko rabo tal. Geografski zbornik, 31, str. 5–106.
• Gams, I., 2003. Kras v Sloveniji v prostoru in času. Ljubljana, Založba ZRC, ZRC SAZU, 516 str.
• Habič, P., 1982. Kraški relief in tektonika. Acta carsologica, 10, str. 23–43.
• Habič, P., 1986. Reliefna razčlenjenost in morfogenetske enote klasičnega krasa. Acta carsologica, 14–15, str. 39–58.
• Jakucs, L., 1977. Morphogenetics of karst regions: variants of karst evolution. Budapest, Akadémiai Kiado, 283 str.
• Kras: pokrajina, življenje, ljudje. 1999. Kranjc, A. (ur.). Ljubljana, Založba ZRC, ZRC SAZU, 321 str.
• Melik, A., 1955. Kraška polja Slovenije v pleistocenu. Dela, 3, 163 str.
• Mihevc, A., 1994. Brkinski kontaktni kras. Acta carsologica, 23, str. 100–109.
• Mihevc, A., 1996. Brezstropa jama pri Povirju. Naše jame, 38, str. 65–75.
• Slovene Classical Karst. 1997. Kranjc, A. (ur.). Ljubljana, Založba ZRC, ZRC SAZU, 254 str.
• Slovenska kraška terminologija. 1973. Gams, I., Kunaver, J., Radinja, D. (ur.). Ljubljana, Oddelek za geografijo Filozofske fakultete, 76 str.
• Revije Acta carsologica, Naše jame, Journal of cave and karst studies, Karstologia, Cave and karst science.
• Druga aktualna literatura, dostopna v e-učilnici./ Other current literature available in the e-classroom.