Inteligentnost, nadarjenost, ustvarjalnost

Inteligentnost, nadarjenost, ustvarjalnost

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Bucik Valentin

Poglobljeno se predstavi naravo, delovanje in spoznavanje medosebnih razlik v inteligentnosti (ter splošne in specifičnih nadarjenosti) in v ustvarjalnosti ter povezave med njima. Inteligentnost in ustvarjalnost sta skupaj z ostalimi psihičnimi lastnostmi postavljeni v kontekst celotne strukture osebnosti.

Inteligentnost in nadarjenost:
Zgodovina proučevanja inteligentnosti in različni pogledi na njeno raziskovanje. Hierarhična struktura inteligentnosti ter kratek pregled različnih modelov in teorij. Implicitna razumevanja inteligentnosti, genetika in inteligentnost ter biološki korelati inteligentnosti, determinante okolja ter inteligentnost in ostali dejavniki, ki korelirajo z inteligentnostjo (izobrazba, poklic...). Stabilnost in spremenljivost inteligentnosti ter navidezne in dejanske razlike v inteligentnosti med različnimi družbenimi, spolnimi, rasnimi skupinami. O načinih merjenja inteligentnosti. Socialna inteligentnost in Sternbergova triarhična teorija. Gardner in teorija mnogoterih inteligentnosti. Narava nadarjenosti oziroma genialnosti. Genialnost v inteligentnosti. Specifične nadarjenosti z vidika teorije mnogoterih inteligentnosti. Nadarjenost v znanosti in umetnosti.

Ustvarjalnost:
Ustvarjalnost in inteligentnost. Merjenje ustvarjalnosti in njeni osebnostni korelati. Temelji ustvarjalne genialnosti (kombinacija kognitivnih, okoljskih in osebnostnih dimenzij). Nadarjenost in ustvarjalnost (družbena podstat, domače okolje, izobrazba in kariera, lastnosti ustvarjalnih dosežkarjev, motivacija ustvarjalca, razvojni vzorci). Kriteriji odličnosti in izjemnosti. Običajni razvoj in izjemni razvoj. Ustvarjalno mišljenje in inspiracija (stopnje v ustvarjalnem reševanju problemov, specifične sposobnosti in procesi, vključeni v ustvarjalno mišljenje, vloga nezavednih procesov). Intuicija in nezavedno. Genetska vprašanja nadarjenosti in ustvarjalnosti. Izjemni posamezniki. Odkrivanje, spremljanje in vzpodbujanje ustvarjalnosti. Ustvarjalnost v umetnosti. Povezanost inteligentnosti, nadarjenosti ter ustvarjalnosti z nekaterimi drugimi osebnostnimi lastnosti. Emocionalna inteligentnost in njeno vzporejanje z inteligentnostjo.

- Deary., I.J. (2000). Looking down on human intelligence. From psychometrics to the brain. New York: Oxford University Press.
- Eysenck, H. J. (1995). Genius: The natural history of creativity. Cambridge: Cambridge University Press.
- Gardner, H., Kornhaber, M. L. in Wake, W. K. (1996). Intelligence: Multiple perspective. Fort Worth,TX: Harcourt Brace.
- Kaufman, J.C. in Sternberg, R.J. (2010). The Cambridge handbook of creativity. Cambridge: Cambridge University Press. (izbrana poglavja / Selected chapters)
- Sternberg, R. J., Grigorenko, E. in Singer, J. L. (ur.) (2004). Creativity: From potential to realization. Washington, DC: APA. (izbrana poglavja / Selected chapters).