Izbrana poglavja iz obče zgodovine zgodnjega novega veka

Izbrana poglavja iz obče zgodovine zgodnjega novega veka

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Štuhec Marko

Izbrane teme se iz leta v leto spreminjajo v skladu z njihovim znanstvenim in pedagoškim pomenom in raziskovalnim interesom profesorja in študentov.

Zbirke virov, dostopne na medmrežju.
Literatura je odvisna od izbranih tem.