Izbrana vprašanja iz slovenske zgodovine v zgodnjem novem veku

Izbrana vprašanja iz slovenske zgodovine v zgodnjem novem veku

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Jerše Sašo, prof. dr. Simoniti Vasko

Izbrana vprašanja se iz leta v leto spreminjajo in so odvisna od raziskovalnega dela predavatelja in od raziskovalnega zanimanja študentov.

Temeljna literatura je odvisna od izbranih vprašanj.

Basis readings depend on selected issues.

- I. Grdina, Od Brižinskih spomenikov do razsvetljenstva, Ljubljana 1996, 243 str.
- M. Štuhec, Rdeča postelja, ščurki in solze vdove Prešeren, Ljubljana 1995, 201 str.
- B. Grafenauer, Kmečki upori na Slovenskem, Ljubljana 1974, 482 str.