Lektorat slovanskega jezika III: Hrvaški in srbski jezik 5-6

Lektorat slovanskega jezika III: Hrvaški in srbski jezik 5-6

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:60

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Balažic Bulc Tatjana

Vsebina

Predmet teoretično temelji na hrvaškem jezikovnem standardu; srbski, bosanski in črnogorski jezikovni standard so predstavljeni informativno.
Nadgradnja znanj usvojenih v prvih dveh letnikih s kontrastivno analizo; razvijanje sporazumevalnih spretnosti: slušno in bralno razumevanje (daljša avtentična besedila), pisno izražanje (analiza in tvorba različnih besedil, npr. prijava na razpis, življenjepis, novinarski članek itd.), ustno izražanje (izražanje mnenja, predstavitev problema itd.); priprava študentov na analizo govorjenih in zapisanih besedil; utrjevanje pravopisnih kompetenc; razvijanje leksikalne kompetence s poudarkom na jeziku stroke; razvijanje in utrjevanje argumentativnega diskurza; uvajanje v samostojno oblikovanje (strokovnega) besedila (izbira teme, zbiranje gradiva, izbor relevantne literature, raziskava, oblikovanje besedila, govorna predstavitev, diskusija), prevajanje.