Literarno prevajanje (gr.)

Literarno prevajanje (gr.)

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Hriberšek Matej, prof. dr. Marinčič Marko

- pristopi k branju in razumevanju besedila
- različne edicije besedil in njihove značilnosti
- posebnosti prevoda besedila iz grščine v slovenščino
- najpomembnejši priročniki
- nekatere posebnosti grške skladnje in metrike,
- osnove stilistike: slogovne značilnosti posameznih besedil in njihovega kulturnega konteksta (poezija/proza ter posamezne literarne zvrsti)
- slovenski verz in verzni sistemi ter vloga antičnega verza v njem
- zgodovina prevajanja iz klasičnih jezikov
- prevodi sodobne grške književnosti v slovenščino: zgodovina in posebnosti

Temeljna literatura je izbor izvirnih besedil in prevodov, poleg tega izbor odlomkov iz naslednjih del:

- Boris A. Novak, Oblika, Ljubezen jezika, Obzorja Maribor, 1995, izbrana poglavja.
- Josip Stritar, Zbrano delo, Mladinska knjiga, 1969, str. 225-234 (pogl. Šestomer slovenski).
- Douglas Robinson, Becoming a translator, an introduction to the theory and practice of translation, Routledge, 2003.
- George Steiner, After Babel, Oxford University Press, 1998.
- Jörn Albrecht, Literarische Übersetzung, Geschichte, Theorie, kulturelle Wirkung, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1998.
- Leo Hickey, The pragmatics of translation, Multilingual Matters, 1998.
- Nike Kocijančič-Pokorn, Misliti prevod : izbrana besedila iz teorije prevajanja od Cicerona do Derridaja, Ljubljana: Študentska založba, 2003 (Zbirka Scripta).
- Daniel Weissbort in Astradur Eysteinsson (ur.), Translation - Theory and Practice, A Historical Reader, Oxford University Press, 2006, 5. poglavje (Classical Latin and Early Christian Latin Translation).