Metafizika

Metafizika

Ure predavanj:60

Ure seminarjev:0

Ure vaj:30

ECTS točke:6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Zabel Blaž, izr. prof. dr. Strahovnik Vojko

Vsebina

O pojmu metafizike. Metafizika kot filozofska disciplina. Neulovljivost in večpomenskost pojma metafizike. Onto-teologija in metafizike. Odnos med ontologijo in metafiziko. Metafizika in pojmi substance, nadčutnega, presežnega, nadizkustvenega, večnega, duše, Boga, lepega in dobrega. Metodološki vidiki metafizike. Metafizika kot metoda in kot samostojno predmetno področje: Bog, duša, svet. Odnos med »prvo filozofijo« in teodicejo. Metafizika v dobi novoveških sistemov. Kritika metafizike. Metafizika in konec filozofije. Postmetafizika. Metafizika in sodobna filozofija. Izbrana metafizična vprašanja (obstoj vrednosti v svetu, odnos med dušo in telesom ipd.)