Muzeologija

Muzeologija

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:30

Ure vaj:0

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Mahnič Katja

Vsebina

Namen predavanj je seznanjanje študentov z muzeologijo, ki proučuje muzealnost muzejskih predmetov, dejavnost muzejev, muzejsko teorijo in prakso zaradi varovanja dediščine, njene interpretacije in prenosov njenih sporočil. Predavanja so razdeljena na naslednje tematske sklope:
- zgodovina muzejev (splošen pregled nastanka zbirk in razvoja muzejev v Evropi)
- razvoj muzejstva na Slovenskem (nastanek in razvoj zbirk in muzejev na Slovenskem)
- muzeologija kot posebna stroka (vsebina in naloge muzeologije, splošna in teoretična muzeologija)
- muzejski predmet (različni modeli študija predmetov, predmet kot nosilec podatkov, interpretacija muzejskih predmetov)
- deponiranje in varovanje predmetov (ureditev muzejskih depojev in pogoji varovanja)
- muzejska dokumentacija (proces muzejske dokumentacije, računalniška obdelava podatkov)
- muzeologija in temeljne znanstvene discipline (interdisciplinarno sodelovanje med muzeologijo in temeljnimi znanstvenimi disciplinami, informacijske in komunikacijske naloge muzeologije)
- muzejska razstava (analiza muzejskih razstav, muzejska interpretacija resničnosti, razstava kot muzejska komunikacija)
- stalna muzejska razstava (zahteve pri pripravi in postavitvi stalne muzejske razstave)
- nove oblike muzejske prakse (muzej na prostem, eko muzej, naravni park, otroški muzej)
- poslanstvo muzejev (muzej in identiteta, muzeji kot mediji informiranja in komuniciranja).