Nemščina v zgodovinskih virih

Nemščina v zgodovinskih virih

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Peternel Marija Mojca, lekt. mag. Hudelja Niko

Ciklično ponavljanje osnov morfologije in sintakse sodobnega nemškega jezika, usvajanje struktur, ki so značilne za strokovni jezik. Nekatere posebnosti besedotvorja, terminologija zgodovinske znanosti, zahtevnejša strokovna besedila v modernem nemškem jeziku, tiskani in pisani viri.

- N. Hudelja, Nemški teksti I za študente zgodovine (FF, Ljubljana 2007, 3. ponatis), 228 str. COBISS.SI-ID - 232867328
- N. Hudelja in A. Serše, Nemški teksti II za študente zgodovine (FF, Ljubljana 1988), 147 str. COBISS.SI-ID - 24102913
- N. Hudelja in A. Serše, Nemški teksti III za študente zgodovine (FF, Ljubljana 2008, druga, dopolnjena izdaja), 319 str. COBISS.SI-ID – 236306176
- D. Debenjak, Veliki nemško-slovenski slovar, Ljubljana: DZS, 2010, 2. prenovljena izd., [i.e. 2. izd.], 3. natis. COBISS.SI-ID – 248247552
- Različni slovarji za starejša obdobja (npr. A. Wolf, Deutsch-slowenisches Wörterbuch,Laibach 1860, J. Blasnik; M. Plateršnik, Nemški slovar, V Ljubljani: Knezoškofijstvo, 1894, …)
- N. Hudelja, Nemško-slovenski zgodovinski slovar, (Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016, 2. razširjena in dopolnjena izd. COBISS.SI-ID - 285341440