Normativno, (jezikovno)zvrstno in besedilnovrstno urejanje besedila

Normativno, (jezikovno)zvrstno in besedilnovrstno urejanje besedila

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: red. prof. dr. Kržišnik Erika, red. prof. dr. Tivadar Hotimir

Vsebina

Normativno in (jezikovno)zvrstno urejanje besedila: Poglobitev in utrditev knjižnojezikovne norme in njena smiselna izraba pri sporočanju (kot besedilotvornem procesu), pa tudi njena )kršitev« v smislu jezikovne oz. besedilne zaznamovanosti. Posebna pozornost je namenjena poglobitvi in utrjevanju skladenjske norme in
upovedovalnih pravil glede na pisno in govorno uresničevanje, utrjevanje besedotvornega sistema in besedoslovnega znanja v praksi. Primerjava uresničevanja skladenjske norme (posebej besednega reda, stavčne tipologije, rabe časov itd.) in upovedovalnih pravil v posameznih funkcijskih zvrsteh. Besedotvorna, besedna in frazeološka ustreznost v besedilih različnih funkcijskih zvrsti. Besedilnovrstno urejanje besedila: Vprašanje besedilne koherence. Lektoriranje neumetnostih in deloma umetnostnih besedil. Pojem t. i. minimalnega popravka. Posebne oblike lektoriranja: lektoriranje prevodov; zgoščevalno lektoriranje; lektoriranje zapisanih govorjenih besedil in besedil, pripravljenih za govor (npr. radijska besedila). Temeljna načela lektoriranja. Lektoriranje kot jezikovnokulturni problem (razmerje do jezikovnega kotičkarstva). Etika lektorskega dela. Lektor in redaktor. Lektura in korektura. Lektoriranje kot del jezikovnega svetovanja.