Obča zgodovina v zgodnjem novem veku

Obča zgodovina v zgodnjem novem veku

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Štuhec Marko

Koncept zgodnjega novega veka; oblikovanje zgodnjenovoveške države; demografska gibanja od 1300 do 1750 v Evropi in v svetu; gospodarstvo Evrope v 16. stoletju; geografska odkritja Evropejcev; neevropski svet v času evropske ekspanzije; nastanek kolonialnih imperijev; posledice evropskih odkritij; humanizem in renesansa; tisk in medijska revolucija; reformacije v Evropi; protireformacija in katoliška reforma; temeljne poteze notranje in zunanje politike v 16. stoletju; neevropske države, družbe in kulture v 16. stoletju in njihov stik z evropsko kulturo; gospodarski zastoj in kriza Evrope v 17. stoletju; notranja in zunanja politika v Evropi v prvi polovici 17. stoletja; absolutizem; angleški parlamentarizem; laicizacija politike; gospodarstvo v 17. stol; merkantilizem; svetovna trgovina in prva globalizacija; religija v 17. stol.; nastanek nove znanstvene paradigme; družbene skupine in družbeni konflikti v zgodnjenovoveški Evropi; socialno discipliniranje in spreminjanje vedenjskih vzorcev; kultura elit, ljudska kultura in vsakdanje življenje v predindustrijski Evropi; odnosi med spoloma in odnosi med generacijami od 16. do 18. stoletja; telo, zdravje, bolezen in medicina v zgodnjenovoveški Evropi; notranja in zunanja politika v Evropi v prvi polovici 18. stoletja; neevropske države, družbe in kulture v 17 in prvi polovici 18. stoletja.

- M. Livi Bacci, Prebivalstvo v zgodovini Evrope, Ljubljana 2005, str. 7-156
- F. Braudel, Materialna civilizacija, ekonomija in kapitalizem: XV.-XVIII. stoletje: Strukture vsakdanjega življenja I-II, Ljubljana 1988, 409 str.
- P. Burke, Evropska renesansa, Ljubljana 2004, 369 str.
- C. Tilly, Evropske revolucije, Ljubljana 2005, 335 str.
- U. Rublack, Reformation Europe, Cambridge 2005, 208 str.
- G. Vigarello, Čisto in umazano. Telesna higiena od srednjega veka naprej, Ljubljana 1999, 317 str.
- A. Völker-Rasor (ur.) Frühe Neuzeit, München 2000, 507 str.
- E. R. Wolf, Evropa in ljudstva brez zgodovine I, Ljubljana 1998, 376 str.