Otrok v družini in vrtcu

Otrok v družini in vrtcu

Ure predavanj: 10

Ure seminarjev: 20

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Fekonja Urška

Otroci v različnih oblikah družin (npr. nuklearne, enostarševske, združene, mavrične družine) in različnih kulturnih in socialnih okoljih.
Pomen starševstva za otrokov razvoj in učenje (starševski slogi v povezavi z otrokovim razvojem; implicitne teorije in stereotipi staršev v različnih kulturnih okoljih in njihov vpliv na ravnanje z otrokom).
Pomen socialnega in kulturnega kapitala družine za otrokov razvoj in učenje. Sodelovanje družine in vrtca. Usmerjanje otrok s posebnimi potrebami v vrtce in njihovo vključevanje v vrstniško skupino; nadarjeni otroci v vrtcu.
Implicitne teorije vzgojiteljic.
Pogovor z otrokom ob upoštevanju otrokovih razvojnih značilnosti.

- Golombok, S. (2015). Modern families. Parents and children in new family forms. Cambridge: Cambridge University Press.
- Gottfried, A. W., Gottfried, A. E., Bathurst, K., Wright, G. in Parramore, M. M. (2003). Socioeconomic status in children's development & family environment: Infancy through adolescence. V: M. H. Bornstein in R. H. - Bradley (ur.), Socioeconomic status, parenting, and child development (str. 209 - 231). London: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers.
- Marjanovič Umek, L., Fekonja Peklaj, U., Hočevar, A. in Lepičnik-Vodopivec, J. (2011). Vrtci. V: J. Krek in M. Metljak (ur.). Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji (str. 63-106). Ljubljana: Zavod RS za šolstvo.
- Marjanovič Umek, L., Fekonja Peklaj, U., Sočan, G. in Tašner, V. (2015). A socio-cultural perspective on children's early language: a family study. European Early Childhood Education Research Journal, 23(1), 69-85.
- Marjanovič Umek, L., Zupančič, M., Fekonja Peklaj, Kavčič, T. in Podlesek, A. (2004). Dejavnosti v vrtcu: kako jih ocenjujejo starši? Sodobna pedagogika, 55(3), 74-95.