Otroška igra in risba

Otroška igra in risba

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Fekonja Urška

Biologistične, psihodinamske, spoznavne, taksonomske teorije o otroški igri. Vrste otroške igre. Otroška igra dojenčka, malčka, otroka v zgodnjem in srednjem otroštvu. Razvoj mišljenja, govora in socialne kognicije v simbolni igri. Otroške igrače in otroške knjige. Igra, igrače in otroške knjige za deklice in dečke. Spolni stereotipi. Otrokova zmožnost pripovedovanja ob slikanicah. Zgodnja pismenost: otroško branje knjig, pripovedovanje zgodb, začetno pisanje. Humor v otroških knjigah. Igra otrok z motnjami v duševnem razvoju, gibalno oviranih, slepih in slabovidnih, avtističnih otrok. Igra otrok v različnih kulturah. Vloga odraslih in vrstnikov v otroški igri. Igra v družinskem okolju in vrtcu. Branje odraslih dojenčku, malčku, otroku v zgodnjem otroštvu. Razvojne stopnje otroške risbe. Risanje človeške figure. Elementi, barve, prostor in čas v otroški risbi. Otrokovo doživljanje in izražanje v igri, risbi, ob branju otroških knjig.

- Cox, M. V. (1992). Children's drawings. Harmondsworth: Penguin Books.
- Hemphill, L. in Snow, C. (1996). Language and literacy development: Discontinuities and differences. V: Olson, D. R. in Torrance, N. (ur.), Education and human development (str. 173-201).
- Marjanovič Umek, L. in Lešnik Musek, P. (2001/2011). Otroška risba. V: L. M. Umek in M. Zupančič (ur.), Razvojna psihologija: izbrane teme (str. 86–106). Ljubljana: Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani.
- Marjanovič Umek, L., Fekonja, U., Lešnik Musek, P. in Kranjc, S. (2002). Otroška literatura kot kontekst za govorni razvoj predšolskega otroka. Psihološka obzorja, 11(1), 51–64.
- Marjanovič Umek, L. (2004/2009). Razvoj otroške risbe. V: L. M. Umek in M. Zupančič (ur.), Razvojna psihologija (str. 394–406). Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete.
- Marjanovič Umek, L. in Zupančič, M. (ur.) (2006). Psihologija otroške igre. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni inštitut Filozofske fakultete.