Posebna poglavja iz kulturne zgodovine Japonske

Posebna poglavja iz kulturne zgodovine Japonske

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Visočnik Gerželj Nataša

Predavanja sestavljajo naslednji vsebinski sklopi:
- indigeni kulturni svet pred stikom s Kitajsko: materialna kultura, organizacija družbe, odrazi miselnega sveta v Kojiki, Nihon shoki in Man'yoshu;
- stik s kontinentom: nova materialna kultura, stavbarstvo, umetnost, pisava, novi miselni tokovi: zgodnji budizem, konfucianizem in daoizem;
- indigenizacija kontinentalnih vplivov v obdobju Heian; materialna kultura, pismenost, umetnost v tem obdobju;
- preobrat politične organizacije Japonske v obdobju Kamakura in posledice v materialni in duhovni kulturi, organizacija družbe;
- obdobje Muromachi in razvoj novih kulturnih praks: gledališče, čajni obred, arhitektura, nastajanje mest;
- prvi stik z Zahodom: novi vplivi v materialni kulturi ter vojskovanju, tisk;
- invazija na Korejo in dotok novih kulturnih vplivov s celine;
- obdobje Edo: razvoj mest, kultura elite in množic, širitev tiska, razvoj protokapitalizma, vpliv na razvoj umetnosti, literature in gledališča;
- obdobje Meiji: modernizacija in kozervativizem, centralizacija in kolonialni ekspanzionizem , tradicionalna kultura ob ponovnem stiku z Zahodom, vplivi na materialno in duhovno kulturo;
- pojav množičnih medijev ter standardizacija jezika in pisave;
- prva globalizacija indigene kulture – recepcija na Zahodu;
- Japonska kot imperialistična velesila: izvoz kulture v kolonije, kulturna asimilacija;
- odkritje ljudskega izročila in materialne kulture: Yanagi Muneyoshi in Yanagita Kunio;
- Japonska po II. sv. vojni – masovna in potrošniška kultura v obdobju hitrih družbenih sprememb.

Kato, Shuichi (1981-1990) A History of Japanese Literature I-III. Tokyo: Kodansha.
Maruyama, M. (1983) Studies in the intellectual history of Tokugawa Japan. Tokyo: U. of Tokyo Press.
Mason, P. (1993) History of Japanese art. New York: Abrams.
Sugimoto, M. & Swain D.L. (1989) Science and culture in traditional Japan . Tokyo: Tuttle.
Sansom, G. (1976) Japan: a short cultural history. Tokyo: Tuttle.
Kawada, Minoru (1993) The origin of ethnography in Japan - Yanagita Kunio and his times. New York: Kega Paul International.
Dennonn, Donald et al. (ur.) (1996) Multicultural Japan - Paleolithic to Postmodern. Cambridge: Cambridge UP.
Nakane, Chie in Oishi, Shinzaburo (ur.) (1990) Tokugawa Japan - The social and economic antecendents of modern Japan. Tokyo: U. of Tokyo Press.
Nishiyama Matsunosuke (1997) Edo Culture. Hawaii: U. of Hawaii Press.