Predšolska pedagogika z družinsko vzgojo

Predšolska pedagogika z družinsko vzgojo

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:30

Ure vaj:0

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Hočevar Andreja, prof. dr. Kovač Šebart Mojca

Vsebina

Metodologija raziskovanja družinske problematike.

Spremembe v strukturi družine. Analiza oblik družinskega življenja. Pravice posameznih subjektov v družini. Spremembe v procesu primarne socializacije. Otrok – politika – družina.

Konceptualizacija modelov družinske socializacije oz. stilov vzgajanja. Družina kot temeljno mesto socialne konstrukcije realnosti; vloga pomembnih Drugih pri otrokovi interiorizaciji sveta.

Družbena konstrukcija materinstva in očetovstva. Spreminjanje vlog in nosilcev vlog v družini. Analiza vzgojnih modelov v družini. Teorije, ki obravnavajo vlogo in spreminjanje discipliniranja in kaznovanja v procesu vzgoje. Nasilje v družini.

Prenos funkcij – mesto strokovnjakov v različnih modelih družinske vzgoje oz. socializacije; terapevtizacija družinskega življenja.