Seminar iz regionalne etnologije, antropologije in folkloristike

Seminar iz regionalne etnologije, antropologije in folkloristike

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 60

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Bartulović Alenka, prof. dr. Simonič Peter

Delo v okviru seminarja temelji na vodenem branju člankov in različne aktualne ter starejše znanstvene literature, v skladu s temo oz. predmetnim področjem seminarja. V ospredju so vodene diskusije in samostojne študentske predstavitve lastnega raziskovalnega dela ter prebranega čtiva, vsak študent oz. študentka v okviru seminarja izdela in zagovarja seminarsko nalogo v obsegu 30.000 do 60.000 znakov s presledki. Mentorji oz. izvajalci seminarjev vsako leto posebej seznanijo študente in študentke s predmetno orientacijo in temeljno literaturo, ki jo bodo predelali v diskusijah v okviru seminarja.

Študent oz. študentka v prvem semestru predstavi temo svoje seminarske naloge, ki ji sledi vodena diskusija in do konca semestra pripravi ter odda njeno dispozicijo.

Seminar obsega naslednja doslej uveljavljena področja v študijskem programu etnologije in kulturne antropologije: etnologijo Slovenije, etnologijo Evrope in etnologijo zunajevropskih dežel (Afrike, Azije, Amerik ter Oceanije in Avstralije), folkloristiko.

Študenti in študentke spoznavajo raziskave na izbrane teme v zvezi s specifičnimi regijami (še posebej Slovenijo, vzhodno in jugovzhodno Evropo oziroma slovanskimi deželami, Balkanom, različnimi območij in kulturami Azije, Latinske Amerike, (severne) Afrike) in se seznanjajo z raziskavami s področja pripovedne folklore. V ospredju je seznanjanje s ključnimi etnološkimi in antropološkimi deli o določeni regiji ter raziskovanjem sodobnih fenomenov, ki jo zaznamujejo (denimo neokolonializem, mobilnost, migracije, nomadizem, razvojni programi, konstrukcije Balkana kot Drugega). Študentje in študentke tudi spoznavajo raznolikost praks, pojmovanj in oblik posameznih fenomenov (denimo sorodstva, družine, poroke in dedovanjskih sistemov) ter se hkrati seznanjajo z osnovnimi konceptualnimi orodji za njihovo analizo. Pridobivajo znanje o različnih vrstah in rabah etnoloških virov, ki so nastajali v bolj ali manj oddaljeni preteklosti ali pa nastajajo danes, in različnih regionalnih specifikah kulture in načinov življenja.

Navaro-Yashin Yael: The Make-Believe Space: Affective Geography in a Postwar Polity. Durham in London: Duke University Press, 2012. COBISS.SI-ID – 88043523,

Seznam literature pripravijo izvajalci seminarja vsako leto posebej, in to za vsakega študenta, študentko posebej – glede na njihovo izbrano temo seminarske naloge.