Teorija opisnega jezikoslovja - morfologija

Teorija opisnega jezikoslovja - morfologija

Ure predavanj: 45

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: red. prof. dr. Marvin Tatjana

Vsebina

- Predteoretično razumevanje pojma "beseda". Raziskovalni program tvorbene teorije besed: razlagalen opis znanja besed rojenega govorca preučevanega jezika.

- (Ne)motiviranost jezikovnega znaka. Ali je način, kako se pomenske sestavine jezikovnega izraza izražajo v glasovni verigi, napovedljiv?

- Konkatenativna linearna morfemska morfologija. Model morfemskega razvrščanja. Model morfemskih potekov.

- Fonološki, morfološki in morfofolonološki poteki.

- Morfologija zgodnje tvorbene slovnice (Chomsky 1957; 1968; 1970; Lees 1960; Chomsky & Halle 1968).

- Morfologija standardne tvorbene slovnice (Halle 1973 ). Sodelovanje besedotvorne fonologije in morfologije (Kiparsky 1982, 1985). Domneva o ekstrinsični stavi afiksov v besedi (Siegel 1979, Selkirk 1982, Aronoff 1976) in njene pomanjkljivosti.

- Razlikovanje med besedotvorjem in oblikotvorjem (Scalise 1988). Oblikotvorje kot tisti del morfologije, ki je relevanten za skladnjo; kaj je relevantno za skladnjo, je odvisno od teorije skladnje.

- Zlaganje v morfologiji in skladnji. Lees 1960 : zloženke so pretvorbeno reducirana oblika globinske propozicije. Fonološke, morfološke, skladenjske in pomenske razlike med zloženko in skladenjsko zvezo. Podobnosti med načeli, ki opredeljujejo možne besede, in skladenjskimi, pomenskimi in pragmatičnimi načeli, ki opredeljujejo možne stavke (Baker 1987; Roeper 1988; Williams 1981, Selkirk 1982, Lieber 1983, Toman 1983).

- Inkorporacija. Bakerjevo zrcalno načelo. Dokazovanje skladenjske narave inkorporacije in protiugovori (Baker 1985, 1988; Williams in di Sciullo 1989).

- Endocentričnost besede (Williams 1981) in besedne zveze; hierarhična razčlemba besede in besedne zveze; udeleženska razmerja med sestavnimi deli besede in med argumenti predikatnega izraza v skladnji, pravilo Premesti x v besedi in stavku.

- Alternativna pristopa sodobne tvorbene morfologije:
Domneva minimalistične slovnice, da uravnava morfologijo in skladnjo en sam sistem pravil.
Leksikalistična domneva o skladenjski inpenetrabilnosti besede: sodelovanje med skladenjskim in morfološkim algoritmom je v slovnici zagotovljeno s substantivnimi univerzalijami in načeli, skupnimi morfološkim in skladenjskim postopkom.

- Minimalistična teorija jezika kot teorija oblikoskladenjskih oznak in njihova vloga v skladnji.