Umetnost starega veka I

Umetnost starega veka I

Ure predavanj:60

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Kokole Stanko

Vsebina

Predavanja skupaj s predmetom Umetnost starega veka II tvorijo celoto. V prvem delu se slušateljice in slušatelji seznanijo z najbolj značilnimi dosežki starih civilizacij Mezopotamije in Egipta, egejskih kultur bronaste dobe in grške umetnosti od njenih začetkov do klasične dobe; v drugem delu pa študentke in študenti dobijo vpogled v bistvene – na dosežkih klasične grške umetnosti utemeljene – slogovne smeri in ikonografske posebnosti ter mnogovrstne nove umetnostne naloge, ki so bile posebno značilne za helenistične monarhije in poznejši rimski imperij.
Predgrška in grška umetnost; Uvodoma so predstavljeni tisti dosežki stavbarstva, kiparstva in slikarstva starih civilizacij, ki so bistveno vplivali na porajanje samosvojih pojavnih oblik grške umetnosti. Sledi kratka predstavitev bronastodobnih egejskih kultur (oz. »kretsko-mikenske umetnosti«). Jedro predavanj v okviru prvega sklopa logično tvori grška umetnost od prvih zametkov geometričnega sloga kmalu po prelomu tisočletja, skozi dinamično arhajsko obdobje do klasične dobe v 5. stol. pr. Kr., ki jo (zlasti v Atenah) tradicionalno pojmujemo kot čas izjemnega kulturnega razcveta, ko so se izoblikovale mnoge – še dolgo zatem normativne – ikonografske paradigme poznejše antične (v dobršni meri pa tudi poantične, predvsem zgodnjenovoveške) upodabljajoče umetnosti Sredozemlja in zahodne Evrope.