Uvod v občo umetnostno zgodovino

Uvod v občo umetnostno zgodovino

Ure predavanj:60

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Mahnič Katja

Vsebina

Učna enota študenta oz. študentko seznanja s temeljno umetnostnozgodovinsko terminologijo, razvojem discipline in njenimi osnovnimi teoretskimi pristopi.

Snov je razporejena v naslednje tematske sklope:
- razvoj umetnostne zgodovine: od najstarejših zapisov o likovnih delih do umetnostne zgodovine kot humanistične znanstvene discipline;
- likovna umetnost in njeno preučevanje: pregled temeljne umetnostnozgodovinske terminologije;
- umetnostnozgodovinska teorija in metodologija: kaj je teorija, zakaj in kako jo uporabljamo; temeljne umetnostnozgodovinske teorije:
- likovno delo in njegov avtor: umetnostna zgodovina ter tradicija antikvarskega in biografskega pristopa k razumevanju likovnega dela;
- analiza oblike in vsebine likovnega dela: preučevanje fizičnih in vizualnih lastnosti likovnega dela; interpretacija pomena likovnega dela: kaj likovna dela pomenijo in kako proizvajajo pomen; problem razmerja med besedo in podobo;
- likovno delo v kontekstu: raziskovanje načinov, kako likovno delo odraža in sooblikuje religiozne in politične okoliščine, družbene strukture, kulturne tradicije in prakse ter intelektualne tokove;
- vloga percepcije pri interpretaciji likovnega dela: problematiziranje psihološke in fiziološke plati gledalčeve izkušnje likovnega dela;
- umetnostnozgodovinska hermenevtika: umetnostna zgodovina in problem védnosti.