Znanost, tehnologija in človeško izkustvo

Znanost, tehnologija in človeško izkustvo

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Vörös Sebastjan

Predmet se ukvarja z epistemološkimi, eticnimi, eksistencialnimi in družbenimi vidiki odnosa med znanostjo in tehnologijo na eni ter družbo in življenjskim svetom na drugi strani. Na konkretnih primerih iz biologije, nevroznanosti in psihiatrije bodo prikazane priložnosti in nevarnosti, ki jih prinaša vse bolj tesna prepletenost družbe z znanostjo in razlicnimi tehnologijami za naše dojemanje samih sebi, socloveka in sveta.

Predmet seznanja študentke in študente s/z:
- vlogo znanosti in tehnologije v sodobni družbi ter spoznavnimi, eticnimi in eksistencialnimi vprašanji, ki jih odpira »poznanstvenje« družbe;
- dvema obrazoma znanosti –
kognitivnim (znanost kot spoznavna dejavnost) in socialno-historicnim (znanost kot družbena dejavnost) – ter njunim medsebojnim odnosom;
- odnosom med »znanstveno« (naturalisticno) in »izkustveno« (fenomenološko) podobo cloveka in sveta;
- vprašanji o odnosu med znanostjo in tehnologijo na eni ter (eticnimi in družbenimi) vrednotami na drugi strani: ali in kako vrednote vplivajo na znanost/tehnologijo ter ali in kako znanost/tehnologija vpliva na vrednote;
- idealom o vrednotno nevtralni znanosti in vprašanjem, ali je tak ideal smiseln, možen in zaželen;
- naravo znanstvenega (spo)znanja in njenim odnosom do drugih oblik (spo)znanja;
- naravo »objektivnosti« in »dejstvenosti«: kaj ta pojma pomenita, kako sta konstituirana, kako to vpliva na naše razumevanje znanosti;
- konkretnimi primeri iz biologije, nevroznanosti in psihiatrije, s katerimi bomo skušali ponazoriti eticna in eksistencialna vprašanja o odnosu med znanostjo in družbo;
- vpliv sodobnih tehnologij (genski inženiring, nevrotehnologije itd.) na družbo in življenjski svet.

Choudhury in Slaby (ur.) (2013) Critical Neuroscience: A Handbook of the Social and Cultural Contexts of Neuroscience. Wiley-Blakwell.
Cooper R. (2007). Psychiatry and Philosophy of Science. Acumen.
Feyerabend, Paul (1998). Proti metodi. Studia Humanitatis.
Feyerabend, Paul. (2007). Spoznanje za svobodne ljudi. Krtina.
Fleck, Ludwik. (1979) Genesis and Development of a Scientific Fact. The University of Chicago Press.
Heidegger, Martin. (2003). »Vprašanje o tehniki«. in »Znanost in osmislitev«. V: Predavanja in sestavki. Slovenska matica.
Husserl, Edmund. (2005). Kriza evropskih znanosti in transcendentalna fenomenologija. Slovenska matica.
Kuhn, Thomas (1997). Struktura znanstvenih revolucij. Krtina
Marcuse, Herbert. (1991) One-dimensional man. Beacon Press.
Sellars, Wilfrid (1963). »Philosophy and the Scientific Image of Man«. V: Science, Perception and Reality. Humanities Press.
Varela, Francisco; Thompson, Evan in Rosch, Eleanor. (1991). The Embodied Mind: Cognitive Science and Human Experience. MIT Press.