Oddelek za prevajalstvo

Razpis za vpis v študijski program Strokovno izpopolnjevanje tolmačev za sodišča in urade

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani objavlja

Razpis za vpis v študijski program Strokovno izpopolnjevanje tolmačev za sodišča in urade
v študijskem letu 2020/21

1. Cilji programa
Temeljni cilji programa so spoznavanje pravnega sistema RS, poznavanje osnov kazenskega, civilnega in upravnega prava ter postopkov, sposobnost analize, iskanja in preverjanja virov, priprave glosarjev ter samostojnega in kakovostnega prevajanja strokovnih besedil (obrazcev, obtožnic, osebnih dokumentov, notarskih in matičnih listin, izvedenskih mnenj). Na področju tolmačenja so temeljni cilji poznavanje vloge tolmača/tolmačke v različnih situacijah in postavitvah (tolmačenje za policijo, azilni dom, sodišče), poznavanje tehnike dialoškega, konsekutivnega, šepetanega tolmačenja in tolmačenja na pogled. Udeleženci in udeleženke bodo usvojili tudi osnove tolmačenja na daljavo. Študijski program za izpopolnjevanje lahko pripomore, ni pa uradna priprava za izpit za sodnega tolmača/tolmačko, ampak je namenjen tistim, ki delajo v skupnostnem tolmačenju, in sodnim tolmačem/tolmačkam, ki bi želeli poglobili svoje znanje.

2. Način izvajanja programa
Študijski program za izpopolnjevanje obsega 17 kreditnih točk (KT) oziroma 150 kontaktnih ur in traja razširjeni semester, predvidoma od 23. oktobra 2020 do marca 2021. Program se izvaja kot izredni študij, predvidoma ob koncu tedna (v petek popoldne in soboto). Organizirane oblike pedagoškega dela bodo praviloma ob petkih potekale na daljavo, ob sobotah pa v prostorih fakultete (Aškerčeva cesta 2, Ljubljana).

3. Pogoji za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa
V študijski program Strokovno izpopolnjevanje tolmačev za sodišča in urade se lahko vpiše, kdor ima izobrazbo prve stopnje ali druge stopnje oziroma izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih, po katerih se pridobi izobrazba, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi prve stopnje (tudi višja in višja strokovna izobrazba) ali druge stopnje. Pogoj za vpis v program je tudi opravljen preizkus znanja dveh jezikov (slovenskega in enega tujega). Pod enakimi pogoji se lahko vpisujejo tudi kandidati/kandidatke, ki so končali izobraževanje v tujini.
Predvideno število vpisnih mest je 20. Merilo za izbiro ob omejitvi vpisa je dosežek na preizkusu znanja jezikov, ki bo potekal v soboto, 10. 10. 2020, v Ljubljani. Pričakovano znanje slovenščine je na stopnji B2. Udeleženci in udeleženke lahko vadijo več jezikov, pri vpisu pa morajo izbrati en prednostni tuji jezik.

4. Stroški
Šolnina za š. l. 2020/21 znaša 850,00 €.

5. Prijave
Rok za pisne prijave z dokazili je 30. september 2020. Za prijavo je treba najprej izpolniti in oddati elektronsko prijavnico, ki je dosegljiva na povezavi: https://vis.ff.uni-lj.si/razpis_vnos_0_tolm.asp. Zaradi prenosa spletne strani Filozofske fakultete lahko pride do težav, zato se obrnite neposredno na odgovorno osebo: mihaela.hojker@ff.uni-lj.si.
Prijava bo šteta kot veljavna, ko bo natisnjena in podpisana prijavnica skupaj z vsemi potrebnimi prilogami v roku dostavljena na naslov: Filozofska fakulteta UL, Center za pedagoško izobraževanje, Aškerčeva cesta 2, 1000 Ljubljana s pripisom »Prijava na razpis TOLM«. Priloge so: overjena fotokopija diplome (razen diplomanti/diplomantke FF UL, ki lahko priložijo neoverjeno fotokopijo) ter ustrezno potrdilo o spremembi imena oz. priimka (fotokopija), če se ime in/ali priimek na diplomi razlikuje/ta od imena in/ali priimka na prijavnici.

6. Dodatne informacije
Za vsa morebitna vprašanja lahko pokličete na tel. 01 241 10 49, pišete na mihaela.hojker@ff.uni-lj.si ali cpi@ff.uni-lj.si.

7. Predmetnik programa za izpopolnjevanje

Učna enota - Kontaktne ure - KT

1. Izbrana poglavja iz civilnega, kazenskega in upravnega prava Ure: 35 KT: 4
2. Prevajanje pravnih besedil Ure: 60 KT: 5
3. Tolmaške tehnike Ure: 55 KT: 8
SKUPAJ Ure: 150 KT: 17

Obvestila

Štipendije Utrechtske mreže za študente in mlade raziskovalce Univerze v Ljubljani

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Poziv za prijavo najboljših diplomskih in magistrskih del

Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje

Odpoved govorilnih ur

Oddelek za zgodovino

Obvestilo - knjižnica

Oddelek za romanske jezike in književnosti

POLETNI URNIK KNJIŽNICE (28. VI. – 31. VIII)

Oddelek za arheologijo

Poletni urnik knjižnice

Oddelek za slovenistiko

Razpis za nove asistente slovenščine v šolah na avstrijskem Koroškem

Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

Govorilne ure

Oddelek za zgodovino

Govorilne ure - dr. Irena Selišnik

Oddelek za sociologijo

Tajništvo