Slovensko-nemško medjezikovno posredovanje III

Slovensko-nemško medjezikovno posredovanje III

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Maček Amalija

Pri seminarju Slovensko-nemško medjezikovno posredovanje III študentje poglobijo predhodno pridobljena znanja in spretnosti na področju prevajanja iz nemščine v slovenščino ter ob delu z izbranimi besedili spoznavajo prevajalske probleme in možnosti za njihovo reševanje, poglabljajo osnovne prevajalske strategije pri delu z besedili, ki vsebujejo zapletenejše skladenjske in pomenske strukture; srečajo se z analizo in oblikovanjem besedil, spoznajo različne besedilne vrste in osnovne razlike pri konvencijah besedilnih vrst med nemškim in slovenskim jezikom.

Pouk se osredotoča na povečevanje sposobnosti razumevanja besedila tako v slovenščini kot v nemščini, predvsem v primerih skladenjske kompleksnosti in dvoumnosti, metaforičnega pomena, analogij, kulturnih in zgodovinskih referenc, pri tem da se študent v tretjem letniku še vedno srečuje s splošnimi besedili, ki pa so zahtevnejša in jih zaznamuje pripadnost določeni zvrsti.

Študentje se seznanijo z uporabo slovarjev ter drugih leksikografskih pripomočkov, različnih strokovnih priročnikov, dodatne literature, spletnih baz, glosarjev ter drugih možnosti, ki so prevajalcu v pomoč pri njegovem delu. Pri seminarju predstavljajo svoje doma pripravljene prevode tematsko raznolikih besedil, jih primerjajo in preverjajo njihovo ustreznost, diskutirajo o različnih rešitvah in virih zanje, seznanijo se z obvladovanjem osnovnih prevajalskih strategij slovenjenja.

- Grah, K.; Klinar S. (1982): Slovenski toponimi v nemških besedilih; Ljubljana: Filozofska fakulteta.
- Duden (1996). Deutsches Universalwörterbuch A–Z. Mannheim; Wien; Leipzig; Zürich: Dudenverlag.
- Debenjak, Doris (1995): Veliki slovensko-nemški slovar. Ljubljana: DZS.
- Debenjak, Doris (1992): Veliki nemško-slovenski slovar, Ljubljana: DZS.
- Duden. Richtiges und gutes Deutsch (1997). Mannheim: Dudenverlag.
- Duden. Stilwörterburch (1997). Mannheim: Dudenverlag.
- Duden. Sinn- und sachverwandte Wörter (1997). Mannheim: Dudenverlag.
- Hönig H. G.; Kußmaul, P. (1996): Strategie der Übersetzung. Ein Lehr- und Arbeitsbuch. 4. Aufl. Tübingen.
- Kußmaul, Paul (2009): Verstehen und Übersetzen. Ein Lehr- und Arbeitsbuch. 2. Aufl. Tübingen. Gunter Narr Verlag.
- Kußmaul, Paul (2007): Kreatives Übersetzen. 2. Aufl. Tübingen. Stauffenberg Verlag.
- Izročki, ki jih pripravi izvajalec oz. izvajalka. / Handouts prepared by the teacher.