Angleško besediloslovje

Angleško besediloslovje

Stopnja: 1

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Komar Smiljana

Predmet uvaja študente v jezikoslovno analizo različnih vrst pisnih besedil ter govornih situacij in jih seznanja z osnovnimi zakonitostmi besedilnosti, ki so pogoj za uspešno pisno in ustno komunikacijo ter prenos sporočila. Na različnih vrstah pisnih besedil študenti podrobno spoznajo načine za dosego kohezije in koherence v angleščini ter se usposabljajo za samostojno tvorjenje besedil, ki ustrezajo vsem kriterijem besedilnosti.
Študenti se seznanjajo z različnimi stili pisanja in žanri. Spoznajo ključne jezikovne razlike med pisnim in ustnim sporočanjem. Seznanijo se z besediloslovno strukturo različnih govornih situacij. S primerjalnimi pristopi študente navaja na razmišljanje o razlikah in podobnostih tvorjenja pisnih in ustnih besedil v angleščini in slovenščini, kakor tudi na kritično presojanje besedilnosti posameznih pisnih in ustnih sporočil.

Beaugrande, Robert. De and W. Dressler. 1994. Introduction to Text Linguistics. London: Longman. P.: 270. COBISS.SI-ID – 3685730
Halliday, M. A. K., R. Hasan. 1990. Language, Context and Text. 2nd ed., Oxford: OUP. P.: 126. COBISS.SI-ID – 4557897
Halliday, M. A. K., R. Hasan. 1997. Cohesion in English. London: Longman. P.: 356. COBISS.SI-ID – 7204962
Halliday, M. A. K. 1989. Spoken and Written Language. Oxford: OUP. P.: 109. COBISS.SI-ID - 6007310
Stenström, A. B. 2016. An introduction to Spoken Interaction. London: Routledge. P.: 238. COBISS.SI-ID – 71159906