Arheološka metodologija 4

Arheološka metodologija 4

Stopnja: 2

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:80

ECTS točke:10

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Vinazza Manca, izr. prof. dr. Mlekuž Vrhovnik Dimitrij, pred. Grosman Darja, prof. dr. Novaković Predrag

Vsebina

Predmet je sestavljen iz treh vsebinskih sklopov:

a) ARHEOLOŠKA STRATIGRAFIJA IN STAVBNA ANALIZA obravnava načela in problematiko identifikacije ter analize elementov arheološkega plastenja in arheološko analizo stoječih stavbnih struktur. Študenti skozi izbrane študijske primere spoznavajo
različne tehnike in postopke arheološkega izkopavanja in dokumentiranja izkopavanj, probleme podepozitnih procesov in meddisciplinarno obravnavo arheološke
stratigrafije. Arhitekturno-stratigrafska metoda (stavbna analiza) združuje in dopolnjuje vedenje iz tehničnih, naravoslovnih,
humanističnih in družboslovnih ved o gradnjah objektov. Pri raziskovanju historične arhitekture se upoštevajo še znanja o zgodovinskem kontekstu gradnje.

b) ARHEOLOŠKA KERAMOLOGIJA. Vsebina vključuje natančnejše spoznavanje surovin in tehnik izdelovanja in oblikovanja keramičnih izdelkov, njihove površinske dodelave, krasilnih tehnik, tehnologije žganja in drugih tehnik finalizacije keramičnih predmetov. Druge pomembne vsebine vključujejo konceptualiziranje in izvedbo konkretnih tipoloških klasifikacij na podlagi različnih meril,
organizacijo predmetnega in podatkovnega keramičnega arhiva s standardiziranim beleženjem podatkov, njihovo deskriptivno statistiko in pripravo za kataloško objavo.

c) ANALIZE PODATKOV V ARHEOLOGIJI. Ta del predmeta je namenjen poučevanju metod upravljanja s podatki (baze podatkov in njihova manipulacija), iskanja podatkov (rudarjenje) ter najpogostejšim tipom podatkovnih analiz in interpretacije ter vizualizacij rezultatov. Poseben poudarek je na kvantitativnih metodah za potrebe vzorčenja, v prostorskih analizah in za modeliranja trendov in prepoznavanje vzorcev v množicah različnih podatkov v arheologiji.