Besediloslovje

Besediloslovje

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: asist. Horjak Luka, red. prof. dr. Stabej Marko

Vsebina

Osnovni pojmovnik besedilne analize. Vodeno opazovanje besedilnih parametrov pri analizi vrstno in zvrstno raznorodnih besedilih. Spoznavanje razmerij med jezikovnimi, besedilnimi in sporazumevalnimi normami v slovenskem sporazumevalnem prostoru. Pojmovanje stilistične ustreznosti besedila kot pragmatično-sociolingvistične kategorije. Pregled teoretičnih modelov, povezanih z besediloslovjem. Kratka zgodovina besediloslovja, predvsem v razmerju z jezikoslovjem. Procesualna in kognitivna narava besedilnega sporazumevanja. Različne opredelitve besedilnosti. Kriteriji besedilnosti s težo na koheziji in koherenci. Besedilno pomenoslovje, z izpostavitvijo razlike med virtualnim in aktualnim pomenom, različnih oblik vzpostavljanja in delovanja reference in prepletanju jezikovnih in nejezikovnih dejavnikov pri oblikovanju/razumevanju besedila. Spoznavanje vpliva zunajjezikovnih dejavnikov na oblikovanost besedila. Besediloslovna analiza za različne aplikativne namene – ob avtentičnih primerih besedil.