Češka in slovaška starejša književnost

Češka in slovaška starejša književnost

Stopnja: 2

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 15

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Sevšek Šramel Špela, doc. dr. Šnytová Jana

a) Obdobje pred začetkom slovaške književnosti: Književnost Velike Moravske in delovanje Cirila in Metoda.
b) Srednjeveška književnost (od 10. stol. – 1500): Zgodovinski okvir, historična poetika, Verska pogojenost literarne ustvarjalnosti. Oblike posvetne slovstvene ustvarjalnosti, temeljna besedila. Vpliv husitstva na narodno uzaveščenje pri Slovakih. Kultura za vladavine Karla IV. na Ceškem in Matije Korvina na Ogrskem. Razvoj šolstva in ustanavljanje prvih srednjeevropskih univerz.
c) Humanizem in renesansa (1500 – 1640): Zgodovinski okvir in odmevi evropskega humanizma v ceškem in slovaškem kulturnem prostoru. Književna ustvarjalnost. Razmerje med latinščino in domačima jezikoma (češčini in slovaščino) v književnosti. Pomembni pisci in njihova dela.
Spori med češkimi državnimi stanovi in Habsburžani, bitka na Beli gori, posledice poraza, razvoj češkega baroka v izgnanstvu (J. A. Komenský)
d) Barok (1640 – 1780): Protireformacijska dejavnost in ustvarjalnost trnavskega univerzitetnega (katoliškega) središča in ustvarjalnost bratislavskega evangeličanskega liceja. Diferenciacija literarne ustvarjalnosti (polljudska in ljudska ustvarjalnost), slovaška baročna nabožna književnost in nastanek baročnega slavizma. Zgodovinska poetika obdobja.
Češki latinski barok, razvoj zgodovinopisja (B. Balbin), germanizacija. Drugi pisci in njihova dela. Razvoj jezuitskega šolstva. Pomembni češki in slovaški polihistorji.

Jana Šnytová, Andrej Rozman: Antologija starejše češke književnosti. Ljubljana 2012. COBISS.SI-ID 263560448
Z klenotnice staršieho slovenského písomnístva I-IV. Bratislava 1984-1989, druga izdaja 1997. COBISS.SI-ID – 167946247, COBISS.SI-ID – 167946759, COBISS.SI-ID – 95818508, COBISS.SI-ID – 3745546
Káša, Peter: Prehľad stredoeurópskych literatúr od počiatkov po osvietenstvo. Prešovská univerzita v Prešove, 2012. Dostopno na: http://www.ses.unipo.sk/na_stiahnutie/01_download.pdf.
Stanislav Šmatlák: Dejiny slovenskej literatúry I. Bratislava 1997. COBISS.SI-ID 12589666
Eduard Petrů: Vzdálené hlasy. Olomouc 1996. COBISS.SI-ID 615795
Josef Vašica: Literární památky epochy velkomoravské 863–885. Praha 1966. COBISS.SI-ID 161947139.
Jan Malura: Renesansa in humanizem v zahodnoslovanskih književnostih: primerjalna bilanca in izgledi. V: Jezik in slovstvo. Letn. 62, št. 2/3 (2017), str. 47–54. COBISS.SI-ID 746756
Andrej Rozman: Slovaško srednjeveško slovstvo (1000-1500). V: Sedemdeset let poučevanja poljskega jezika v Ljubljani, ur. M. Wtorkowska, Ljubljana 2018. Str. 161–172. COBISS.SI-ID 296666880
Jan Lehár a kol.: Česká literatura od počátků k dnešku. Praha 1998. COBISS.SI-ID 57815650 iz 2013