Didaktika filozofije in etike

Didaktika filozofije in etike

Stopnja: 2

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:15

Ure vaj:45

ECTS točke:8

Nosilec/izvajalec: asist. mag. Štempihar Marko, prof. dr. Šimenc Marjan

Vsebina

Pojem filozofije: filozofija kot preostanek, filozofija kot temelj znanosti, filozofija kot temeljna kulturna tehnika.
Razmerje med akademsko in gimnazij-sko filozofijo: ravni poučevanja filozo-fije.
Odnos med predmetnikom in učnim načrtom, vsebinami, cilji in procesi.
Poučevanje filozofije in etike v Evropi.
Filozofija za otroke, državljanska in domovinska vzgoje ter etika, Maturitetni katalog in učni načrt za filozofijo.
Cilji in vsebine UN.
Različne koncepcije poučevanja filozo-fije, različne vloge didaktike.
Cilji pouka filozofije/vsebine pouka.
Filozofski problem
Elementi pouka filozofije: vsakdanje izkustvo, pojem, argument, filozofska perspektiva (problematizacija, koncep-tualizacija, argumentacija).
Organizacija pouka: delo s filozofskimi in literarnimi besedili; vodenje filozofskega dialoga; vsakdanje izkustvo dijakov in heterogeni diskurzivni univerzumi kot izhodišče filozofske refleksije; predrazumevanje in episte-mološke ovire.
Oblike dela: posamično, v parih, v večjih ali manjših skupinah.
Načrtovanje dela.
Pisni izdelki dijakov: pisanje esejev kot metoda poučevanja.
Oblike preverjanja in ocenjevanja: pisno, ustno, esej, seminarska naloga.
Kriteriji ocenjevanja.
Interdisciplinarnost.
Metodične posebnosti osnovnošolske-ga predmeta državljanska in domovins-ka vzgoja ter etika.
Metodične posebnosti osnovnošolske-ga predmeta filozofija za otroke.