Didaktika umetnostne zgodovine I

Didaktika umetnostne zgodovine I

Stopnja: 2

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:60

ECTS točke:4

Nosilec/izvajalec: asist. dr. Dolšina Delač Marjana, doc. dr. Mahnič Katja

Vsebina

Pomen, naloge in vsebina didaktike umetnostne zgodovine
Pedagoško delo v šoli in v kulturnih institucijah, vloga predmeta likovna umetnost in umetnostna zgodovina v srednji šoli, umetnostna zgodovina kot maturitetni predmet, matura, predmetni katalog znanj, različni učni načrti. Naloge pedagoškega dela v javnih občilih in za javnost, ki je zasebno zainteresirana za umetnost in umetnostno zgodovino (prireditve, organizirani obiski, projektni obiski umetniških del in dogodkov).
Pedagoška inšpekcija.
Uvod v metodo globalnega učenja
Uvod v učno pripravo
Letno in dnevno načrtovanje pouka. Didaktično - metodična zasnova učne priprave. Učne oblike in metode. Vrste in oblikovanje učnih ciljev. Didaktična redukcija vsebine in didaktična načela pri pouku umetnostne zgodovine in likovne umetnosti v šoli in izven nje. Učna priprava za ne-šolsko javnost. Sprotna evalvacija pedagoškega dela.
Procesno preverjanje in ocenjevanje znanja v šolah
Načrtovanje utrjevanja in ponavljanja, preverjanja in ocenjevanja znanja (ustno, pisno): oblikovanje vprašanj po Bloomovi taksonomiji znanja; preverjanje in ocenjevanje drugih dejavnosti dijakov pri pouku.
Oblikovanje kriterijev za ocenjevanje znanja v skladu s standardi znanj za umetnostno zgodovino in likovno umetnost ter šolsko zakonodajo.
Učitelj umetnostne zgodovine
Lik učitelja umetnostne zgodovine in likovne umetnosti. Vodenje razreda in razredna interakcija. Permanentno izobraževanje učiteljev; načrtovanje učiteljevega profesionalnega razvoja.