Družbena geografija I

Družbena geografija I

Stopnja: 1

Ure predavanj: 75

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 15

ECTS točke: 7

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Ilc Klun Mojca, izr. prof. dr. Krevs Marko, prof. dr. Rebernik Dejan, prof. dr. Zupančič Jernej

• družbena geografija: razvoj, vsebine in pomen, osnovni pojmi in filozofije,
• družba in okolje: pomen in omejitve naravnega okolja za razvoj družbe, vpliv človeka na naravno okolje, naravni viri in gospodarski razvoj,
• geografija prebivalstva: razporeditev prebivalstva, naravno gibanje prebivalstva, selitve, strukture prebivalstva, teorija demografskega prehoda, prebivalstvene politike; izbrane osnovne metode merjenja demogeografskih pojavov in procesov, viri podatkov; izbrane študije primerov iz družbenogeografskega raziskovanja,
• geografija naselij: geografsko proučevanje naselij, tipi in struktura naselij, ruralna naselja, urbana naselja, urbanizacija in sodobni urbanizacijski procesi, urbani sistemi,
• kulturna geografija: civilizacije, verska, jezikovna in etnična sestava družb ter njihov vpliv na družbo in kulturno pokrajino; družbena razslojenost in prostorsko vedenje; organizirane družbene skupine in skupnosti; državna organiziranost in mednarodna povezovanja,

Daniels, P. W., 2016. An introduction to human geography. Pearson.
Fouberg, E.H., Murphy, A.B., De Blij, H., 2015. Human geography : people, place, and culture. Wiley.
Peters, G.L., Larkin, R.P., 2014. Population geography : problems, concepts, and prospects. Time Life Books.
Goodwin, M., Cloke, P., Crang, P., 2005. Introducing Human Geography. London, Arnold.
Malačič, J., 2003. Demografija: teorija, analiza, metode in modeli. Ljubljana, Ekonomska fakulteta, 378 str.
Nejašmić, I., 2005. Demogeografija. Stanovništvo u prostornim odnosima i procesima. Zagreb, Školska knjiga.
Merlin, P., 1997. Geographie humaine. Paris, Presses Universitaires de France, 576 str.
Rebernik, D., 2019. Geografija naselij. Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete, 301 str.
Zupančič, J. 2019. Kulturna geografija, 2 dop. izdaja, Znanstvena založba Filozofske fakultete, Ljubljana.
Druga aktualna literatura, dostopna v e-učilnici./ Other current literature available in the e-classroom.