Etnološke regionalne raziskave Slovenije

Etnološke regionalne raziskave Slovenije

Stopnja: 2

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 20

Ure vaj: 10

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Habinc Mateja

Razvoj regionalizma na Slovenskem. Temeljni metodološki, metodični in terminološki problemi regionalizma. Sestavine regionalizmov v zgodovinskem razvoju. Sestavine regionalizmov v sodobnih družbah. Regionalizmi Slovenije v odnosu do evropskih regionalizmov. Uporabnost spoznanj za sodobne družbe.

1. Boris Golec, 2012, Nastanek pokrajinskih poimenovanj prebivalcev slovenskega ozemlja. Kako smo postali Gorenjci, Dolenjci, Notranjci, Štajerci, Korošci. V: Tita Porenta in Mojca Tercelj Otorepec, ur., Gorenjska: etnologija in pokrajine na Slovenskem na primeru Gorenjske ali kaj lahko etnologi in kulturni antropologi doprinesemo h kulturni podobi in razumevanju pokrajin na Slovenskem [Elektronski vir]. Ljubljana: Slovensko etnološko društvo, str. 13–42.
2. Aleš Gačnik, Etnologija regionalnega razvoja. V: Aleš Gačnik, ur., Etnologija in regionalni razvoj: zbornik znanstvenih in strokovnih člankov. Ljubljana 2003: Slovensko etnološko društvo in Znanstvenoraziskovalno središče Bistra, str. 22–42.
3. Ingrid Slavec Gradišnik, 2001, Podobe pokrajin in njihovo ozadje: kulturna območja na Slovenskem. V: Mihaela Hudelja, Vito Hazler in Ingrid Slavec Gradišnik, ur., Podobe pokrajin 1956–1970. Etnološka fototeka Vilka Novaka. Ljubljana: Slovensko etnološko društvo, str. 25–56.
4. Klaus Roth, 2007, What's in a Region? Southeast European Regions Between Globalizastion, EU-integration and Marginalization. V: Ethnologia Balkanica letn. 11, str. 17–41.
5. Christian Giordano, 2007, Ethnic versus Cosmopolitan Regionalism? For a Political Anthropology of Local Identity Constructions in a Globalized World-System. V: Ethnologia Balkanica letn. 11, str. 43-58.
6. Zlatko Skrbis, Gavin Kendall in Ian Woodward, Locating Cosmopolitanism: Between Humanist Ideal and Grounded Social Category. V: Theory, Culture & Society 21/6, 2004, str. 115-136.
7. Richard Wilk, Learning to be Local in Belize: Global Systems of Common Difference. V: David Miller, ur., Worldsapart: Modernity through the Prism of the Local. London in New York 1995: Routledge, str. 110–133.
8. Mattijs van de Port, Genuinely Made up: Camp, Baroque, and other Denaturalising Aestetics in the Cultural Production of the Real. V: Journal of the Royal Anthropological Institute (N.S.) 18, 2012, str. 864–883.