Fonetika in fonologija poljskega jezika

Fonetika in fonologija poljskega jezika

Stopnja: 1

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: asist. Nowak Marta, izr. prof. dr. Wtorkowska Maria Zofia

Opredelitev fonetike in fonologije. Izhodišča in aspekti fonetičnih analiz. Zakonitosti glasoslovnega sistema poljskega jezika, fonološka in fonetična analiza samoglasnikov in soglasnikov. Delitev glasov. Kategorija mehkosti in trdosti poljskih soglasnikov; naglas. Primerjava poljskega in slovenskega glasoslovnega sistema. Fonološke lastnosti poljščine. Diahroni pregled posameznih oz. najpomembnejših oblik.

Pri pouku bo poudarek na pravilni izgovorjavi in naglaševanju tako pri posameznih besedah kot pri stavkih. Obravnavala se bo tako tvorba kot analiza posameznih glasov, razmerje glasu in fonema, fonološki sistem jezika, naglas, pravilna izgovorjava črke, posebej nosnih samoglasnikov, v različnih položajih.

- B. Bartnicka, H. Satkiewicz, Gramatyka języka polskiego. Podręcznik dla cudzoziemców, Warszawa 2000. COBISS.SI-ID – 27110498
- M. Dłuska, Fonetyka polska. Cz. I. Artykulacje głosek polskich, Warszawa-Kraków 1981.COBISS.SI-ID - 161717251
- Gramatyka współczesnego języka polskiego, t. III. L. Dukiewicz, I. Sawicka, Fonetyka i fonologia, red. H. Wróbel, Kraków 1995. COBISS.SI-ID - 2120546
- Hofmański W., Z kim i dokąd? Nazwy własne w nauczaniu języka polskiego jako obcego, Poznań 2022. https://press.amu.edu.pl/pl/z-kim-i-dokad-nazwy-wlasne-w-nauczaniu-jezy…
- D. Ostaszewska, J. Tambor, Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego, Warszawa 2000. COBISS.SI-ID - 20939618
- M. Maciołek, J. Tambor, Głoski polskie. Przewodnik fonetyczny dla cudzoziemców i nauczycieli uczących języka polskiego jako obcego, Katowice 2012. COBISS.SI-ID - 30357507
- Słownik wymowy polskiej, red. M. Karaś, M. Madejowa, Warszawa 1977. COBISS.SI-ID -
- R. Štefan, W. Łaciak, Učbenik poljskega jezika, Ljubljana 1969. COBISS.SI-ID - 13718528
- J. Toporišič, Enciklopedija slovenskega jezika, Ljubljana 1992. COBISS.SI-ID - 24684032
- J. Toporišič, Slovenska slovnica, Maribor 2000. COBISS.SI-ID 44990977

Priporočena literatura:
- J. Tambor, Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego. Ćwiczenia, Warszawa 2007.
- L. Madelska, M. Witaszek-Samborska, Zapis fonetyczny. Zbiór ćwiczeń, Poznań 1998.
- A. Nagórko, Zarys gramatyki polskiej (ze słowotwórstwem), Warszawa 2001 (rozdz. I. Alfabet, rozdz. II. Fonetyka i fonologia, s. 27-65).
- M. Wiśniewski, Zarys fonetyki i fonologii współczesnego języka polskiego, Toruń 2011.
- Nowy słownik ortograficzny PWN z zasadami pisowni i interpunkcji, red. E. Polański, Warszawa 1997.