Francoščina v rabi 3

Francoščina v rabi 3

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 135

ECTS točke: 8

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Zwitter Vitez Ana, lekt. Lamy-Joswiak Anne-Cecile

1. semester
(Jezikovne vaje)
Priprava in predstavitev govornih vaj v povezavi z obravnavanimi področji. Tehnike javnega nastopanja.
Druge oblike ustnega izražanja, npr. igre vlog, diskusije, ipd.
Poslušanje, zapisovanje in povzemanje avtentičnih posnetih besedil s temami, ki se običajno pojavljajo v zasebnem, družbenem, poklicnem življenju ali se nanašajo na izobraževanje.

(Uporabne oblike pisnega izražanja)
Različne uporabne oblike pisnega izražanja (uradna pisma, obvestila, življenjepisi, prošnje, vabila, zahvale, navodila, oglasi). Podobnosti in razlike v francoščini in slovenščini.

2. semester
(Jezikovne vaje)
Delo z avtentičnimi besedili različnih tipov in zvrsti. Interakcija različnih besedilnih tipov znotraj določenega besedila, tvorba tipološko heterogenih besedil.
Tematsko besedišče. Socialne zvrsti francoskega jezika.
Poglabljanje usvojenih slovničnih struktur.
Pisno izražanje: tvorba besedil v povezavi z obravnavanimi področji.

(Uporabne oblike pisnega izražanja)
Različne tehnike povzemanja (povzetek, poročilo /t. i. »compte rendu«/. Različne tehnike krajšanja, zgoščevanja in reformulacije.

Eden od sodobnih učbeniških kompletov, izdelanih po smernicah Skupnega evropskega okvira za poučevanje jezikov (stopnja B2 z elementi C1) COBISS.SI-ID - 39909379 COBISS.SI-ID - 39908099
Miquel, C. (več izdaj): Communication progressive du français. Pariz: CLE International. COBISS.SI-ID - 21888610
D. in M. Frémy (več izdaj): Quid. Pariz: Robert Laffont COBISS.SI-ID - 27575394
Savoir rédiger. Pariz: Larousse. COBISS.SI-ID - 40803426
Barféty, M. (2010). Compréhension orale. Niveau 4. Pariz: CLE International, 2010. COBISS.SI-ID - 41636194
Claire Charnet, Jacqueline Robin-Nipi, Rédiger un résumé, un compte rendu, une synthese, Pariz: Hachette, 2016. COBISS.SI-ID - 65270114
Florence Gacoin-Marks, Le Français comme on l'écrit, Ljubljana: Filozofska fakulteta, 2003. COBISS.SI-ID - 125803264
S. Gérard et al.: La correspondance, Pariz: Nathan, 1992. COBISS.SI-ID - 20720994