Geografija Evrope

Geografija Evrope

Stopnja: 1

Ure predavanj:90

Ure seminarjev:0

Ure vaj:15

ECTS točke:8

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Ilc Klun Mojca, prof. dr. Rebernik Dejan, prof. dr. Zupančič Jernej

Vsebina

- Fizično-geografski oris Evrope ter Rusije in izbranih evropskih regij.
- Evropski integracijski procesi in Evropska unija : nastanek in razvoj, cilji, delovanje, organizacija.
- Kmetijstvo in ribištvo v Evropski uniji, skupna kmetijska politika in njeni prostorski, gospodarski ter socialni učinki. Skupna ribiška politika in sodobni problemi ribištva v Evropi.
- Energetika in industrija v Evropski uniji. Industrijalizacija in deindustrijalizacija v državah Evropske unije. Oskrba in poraba energije v EU. Energetska politika EU.
- Gospodarski razvoj v tranzicijskih državah Srednje Evrope.
- Storitve in turizem v Evropski uniji. Terciarizacija in globalna mesta v Evropski uniji.
- Prebivalstvo in poselitev v Evropski uniji. Naravno gibanje prebivalstva in njegovi gospodarski ter socialni učinki. Migracije prebivalstva in tujci v državah Evropske unije.
- Regionalni razvoj v Evropski uniji. Regionalna politika Evropske unije.
- Degradacija in varstvo okolja v Evropski uniji. Okoljski akcijski programi Evropske unije.
- Pojem, lega in položaj Balkana, Vzhodne Evrope in Severne Azije (nekdanje Sovjetske zveze). Fizičnogeografski oris (površje,geološki razvoj in sestava, površje, podnebje, rastje, vodne razmere (posebej reke, jezera in morja). Naravni viri in kulturna dediščina.
- Politično-teritorialni in etnični razvoj držav na območju Balkana, Vzhodne Evrope in Severne Azije. .
- Socializem kot poglavitni dejavnik oblikovanja družbenih in prostorskih razmer. Proces tranzicije in njihove posledice.
- Narodna, jezikovna in verska sestava prebivalstva. Nasprotja in konflikti. Demografski razvoj in značilnosti poselitve. Urbanizacija in mesta. Problemi perifernosti. . Množične selitve in selitve delovne sile.
- Gospodarska struktura, razvoj in stanje posameznih panog ter izpostavljeni problemi. Turizem na Balkanu. Kmetijstvo v Vzhodni Evropi in borealnih območjih Evrope in Azije. Geografski problemi aridnih območij.