Geografija turizma in prometa

Geografija turizma in prometa

Stopnja: 1

Ure predavanj: 75

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Cigale Dejan, izr. prof. dr. Ogrin Matej

• konceptualne in teoretske osnove proučevanja turizma in prostega časa,
• razvoj turizma in prostega časa skozi zgodovino in v sodobnosti,
• turizem kot sistem, dejavniki turističnega in rekreacijskega povpraševanja in ponudbe,
• učinki turizma in rekreacije (ekonomski, okoljski, socio-kulturni …),
• glavna ciljna območja mednarodnega in domačega turizma,
• sodobni trendi in problemi na področju turizma in prostega časa,

• teoretske osnove preučevanja prometa in prostora,
• razvoj prometnih načinov in sistemov skozi čas,
• promet in okolje,
• odnosi med prometnim povpraševanjem ter prometno ponudbo,
• trajnostno prometno načrtovanje,
• holističen pogled na promet kot temeljno družbeno dejavnost.

• Cigale, D., Lampič, B., Mrak, I., Ogrin, M., Repe, B., Špes, M., Vintar Mally, K., Vrtačnik Garbas, K., 2009. Okoljski učinki prometa in turizma v Sloveniji. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.
• Kellerman, A., 2012. Daily Spatal Mobilities. Farnham, Burlington, Ashgate, 238 str.
• Rodrigue, J.P, Comtois, C., Slack, B. 2006. The Geography of Transport Systems. Oxon, Routledge, 352 str.
• Ryan, C., 2003. Recreational tourism: demand and impacts. Clevedon: Channel View Publications, 358 str.
• Ogrin, M. 2007. Prometno onesnaževanje ozračja z dušikovim dioksidom v Ljubljani. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, Oddelek za geografijo, 2008. 87 str., barvne ilustr. GeograFF, 1. ISBN 978-961-237-265-1.
• Williams, S., 2009. Tourism geography: a new synthesis. London, New York: Routledge.
• Druga aktualna literatura, dostopna v e-učilnici./ Other current literature available in the e-classroom.