Geografske metode znanstvenega proučevanja

Geografske metode znanstvenega proučevanja

Stopnja: 2

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Krevs Marko, prof. dr. Ogrin Darko

• metodološka izhodišča geografskega znanstveno-raziskovalnega dela,
• raziskovalni pristop, vrste raziskovalnih načrtov,
• opredelitev namena, ciljev, raziskovalnih vprašanj in delovnih hipotez v geografskem znanstveno-raziskovalnem delu; ovrednotenje raziskovalnih vprašanj,
• izbrani postopki geografske znanstvene metodologije-analiza, sinteza, indukcija in dedukcija,
• načini in delovne faze oblikovanja znanstvenih spoznanj v geografiji- zbiranje gradiva, opazovanje, opis, razlaga,
• izbrane metode in tehnike fizičnogeografskega, družbenogeografskega in regionalnogeografskega proučevanja,
• modeli, modeliranje in modelni geografski pristopi proučevanja pokrajine, regije, geografskega okolja,
• pisanje znanstvenih in strokovnih besedil (geografski elaborat, študentska strokovna in znanstvena dela, znanstvene in strokovne publikacije, struktura znanstvenih in strokovnih besedil),
• predstavljanje metodologije (poteka raziskave) in metod v znanstvenem besedilu,
• kritična analiza znanstvene metode v izbranem znanstvenem članku;
• samostojna zasnova znanstvene raziskave, projektna naloga in njena predstavitev.

• Clifford, N., Cope, M., Gillespie, T., French, S. (ur.), 2016. Key Methods in Geography. London: Sage. COBISS.SI-ID – 63110242
• Limb, M., 2001. Qualitative Methodologies for Geographers. London, New York: Arnold, Oxford University Press. COBISS.SI-ID – 16872034
• Montello, D. R., Sutton, P. C., 2013. An Introduction to Scientific Research Methods in Geography & Environmental Studies. Los Angeles: Sage. COBISS.SI-ID – 53840482
• Robinson, G., 1998. Methods and Techniques in Human Geography. Chichester: Wiley & Sons. COBISS.SI-ID – 5014370
• Vrišer, I., 2002. Uvod v geografijo. Ljubljana, Filozofska fakulteta. COBISS.SI-ID – 115927296
• Rana, L., 2008. Geographical Thought, A Systematic Record of Evolution. Concept Publishing Company, New Delhi, 495 str. (poglavje: Explanation in Geography, str. 317–364) COBISS.SI-ID – 65733474
• Waugh, D., 2009. Geography. An Integrated Approach. Cheltenham: Nelson Thornes. COBISS.SI-ID – 3450942
• Izbrana dela iz sodobne geografske literature s področja metodologije (po izboru študenta glede na tematiko projekta).

Druga aktualna literatura, dostopna v e-učilnici.