Geoinformacijski modeli, simulacije in scenariji

Geoinformacijski modeli, simulacije in scenariji

Stopnja: 2

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 45

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: asist. Bobovnik Nejc, prof. dr. Krevs Marko

• namen in značilnosti geoinformacijsko podprtega modeliranja, simulacij in scenarijev v geografiji; časovna razsežnost geografskega modeliranja,
• pregled izbranih metod, orodij ter primerov geoinformacijske podpore geografskemu modeliranju, simulacijam in scenarijem,
• temelji geoinformacijskega simulacijskega modeliranja procesov, s poudarkom na modeliranju spreminjanja rabe/pokrovnosti tal: geoinformacijska analiza sprememb, geoinformacijska metoda markovskih verig, metoda celičnih avtomatov, napovedovalno simulacijsko modeliranje, deterministično in verjetnostno napovedovanje sprememb v prostoru, statične in dinamične pojasnjevalne spremenljivke, simulacijski podmodeli, izbrane metode strojnega učenja za izdelavo zemljevidov verjetnosti prehodov med kategorijami rabe/pokrovnosti tal, pogoji in izvedba ocenjevanja kakovosti rezultatov simulacijske napovedi;
• temelji uporabe metode scenarijev v geografiji: razmerja med simulacijami in scenariji; kvantitativni in kvalitativni elementi metode scenarijev; eksploratorni in anticipatorni scenariji; kompleksnost geografskih scenarijev; osrednji proces in gonilni dejavniki; priporočila za oblikovanje učinkovitih, prepričljivih scenarijev; pojmovni in izvedbeni scenariji;
• samostojna zasnova in izvedba geoinformacijsko podprtih scenarijev prostorskega spreminjanja izbranega procesa na izbranem območju,
• pisna projektna naloga, dokumentacija in zbirka podatkov raziskave, predstavitev v seminarju.

• Briassoulis, H., 2020. Analysis of Land Use Change: Theoretical and Modeling Approaches. Regional Research Institute. https://researchrepository.wvu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1000&con…
• Eastman, R. J., 2016. TerrSet – Geospatial Monitoring and Modeling System. Manual. Clark Labs. https://clarklabs.org/wp-content/uploads/2016/10/Terrset-Manual.pdf
• Lloyd, C. D., 2007. Local models for spatial analysis. Roca Baton, Taylor&Francis, 244 str. COBISS.SI-ID – 39792994
• Meadows, D., Randers, J., Meadows, D., 2004. Limits to growth. The 30-year update. White River Junction, Chelsea Green, 338 str. COBISS.SI-ID – 24139613
• Spatial models and GIS. New potential and new models. 2000. Fotheringham, A. S., Wegener, M. (eds.). London, Philadelphia, Taylor & Francis, 279 str. COBISS.SI-ID – 1610179
• Izbrana dela iz sodobne geografske literature s področja geografskega modeliranja, simulacij in scenarijev (po izboru študenta glede na tematiko projekta).

Druga aktualna literatura, dostopna v e-učilnici.