Italijanščina za prevajalce V

Italijanščina za prevajalce V

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Mikolič Južnič Tamara, Zaposleni/pogodbeni bodoči

Predmet se deli na dva podpredmeta:
a) Italijansko-slovenska kontrastivna slovnica 1
b) Strokovna italijanšcina za prevajalce

Italijansko-slovenska kontrastivna slovnica 1:
Študentje nadgradijo znanja, usvojena v prvih dveh letnikih, s kontrastivno slovnico italijanskega in slovenskega jezika. Seznanijo se z metodami kontrastivne slovnice, ki so še zlasti uporabne za pravajalce. Izbrana poglavja italijansko-slovenske kontrastivne analize:
primerjava slovenskih in italijanskih stavcnih sintakticnih struktur ter njihova interakcija z glagolskima sistemoma obravnavanih jezikov; aspektualne opozicije (perfekt : imperfekt, dovršnik : nedovršnik; passato prossimo : passato remoto); porocani govor.
Strokovna italijanšcina za prevajalce:
Obravnavnje razlicnih tem, kjer študenti vecajo besedni zaklad s strokonih podrocij, hkrati pa se ucijo idiomaticnega izražanja v strokovnem italijanskem jeziku. Pri ustnem izražanju se študenti podrobneje seznanijo z obliko organizirane diskusije v razredu. Pri pisnem izražanju študenti s pomocjo sinteze znanj pridobljenih v prvih dveh letnikih nadgrajujejo poznavanje procesa pisanja na primeru strokovne italijanšcine.

Dardano, M. in P. Trifone. (1995) Grammatica italiana con nozioni di linguistica. Bologna: Zanichelli. COBISS.SI-ID - 2349922
Renzi, L., G. Salvi in A. Cardinaletti. (1991) Grande grammatica italiana di consultazione. Bologna: Il Mulino. COBISS.SI-ID - 32867682
MIKOLIC, Tamara. (2005) Smernice o izbiranju med italijanskima perfektoma ali kaj je dobro vedeti o vlogi perfektov v proznih besedilih. V/In: KOCIJANCIC-POKORN, Nike, PRUNC, Erich, RICCARDI, Alessandra (ur./eds.). Beyond equivalence. Graz: Institut für Theoretische und Angewandte Translationswisenschaft. 107-119. COBISS.SI-ID - 32729186
MIKOLIC, Tamara. (2010) Kontrastivni in prevodoslovni pogledi na nominalizacijo skozi italijansko-slovenski vzporedni korpus. V/In: VINTAR, Špela (ur./ed.). Slovenske korpusne raziskave. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 132-155. COBISS.SI-ID - 43100258
MIKLIC, Tjaša. (2008) Alcuni aspetti di tipo pragmatico e di quello retorico-narratologico nell'uso del sistema verbale italiano : con possibili implicazioni per l'insegnamento L2. Linguistica  48. 103-120. COBISS.SI-ID - 38785378