Jezik A v teoriji in praksi 2: poljski

Jezik A v teoriji in praksi 2: poljski

Stopnja: 2

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 105

ECTS točke: 12

Nosilec/izvajalec: asist. Nowak Marta, izr. prof. dr. Wtorkowska Maria Zofia, lekt. Podržaj Tina

VAJE:
Predmet nadgrajuje na prvi stopnji razvita znanja, razumevanje, pisno in ustno rabo jezika tudi v zahtevnejših sporazumevalnih situacijah (politika, diplomacija, ekonomija, medkulturna izmenjava). Študentje ob delu z besedili spoznavajo zgradbo in nacine tvorjenja besedil strokovne in znanstvene funkcijske zvrsti. Razumevanje in povzemanje slušnih strokovnih besedil (strokovna debata, predavanje, referat, izjava ...).
Spoznavajo razlicne slogovne postopke pri tvorbi besedil (zlasti tiste, vezane na strokovno oziroma znanstveno funkcijsko zvrst, kot so argumentacija, dokazovanje, prepricevanje).
Ob besedilih se tudi ponavlja in poglablja sistemsko znanje slovnice, pridobljeno na prvi stopnji študija (oblikoslovje, skladnja, stilistika, pravopis).
Daljši govorni nastopi na izbrane teme (pomenska polja).
Prevajanje zvrstnih besedil s poudarkom na znanstvenih in strokovnih besedilih.
Primerjanje razlicnih prevajalskih rešitev in diskutiranje o posameznih izbirah, utemeljevanje in zagovarjanje

PREDAVANJA:
Pregled v ceški, poljski in slovaški jezikoslovni tradiciji najbolj uveljavljenih pristopov oziroma teorij: seznanjanje z ustrezno terminologijo, temeljnimi idejami in teoreticnimi deli.
- Pregled netemeljnih (npr. semantika, leksikografija, onomastika, etimologija idr.) in interdisciplinarnih (npr. psiholingvistika, sociolingvistika, teorija dvojezicnosti/bilingvizma idr.) jezikoslovnih ved in njihovo uveljavljanje v ceški, poljski in slovaški tradiciji.
- Informativno seznanjenje z najpomembnejšimi prirocniki in dosežki teh ved na posameznih jezikovnih podrocjih.
- Prakticno seznanjenje z izbranimi znanstvenimi študijami in projekti ter njihovimi rezultati.

PREDAVANJA / LECTURES:
J. Černý, Dějiny lingvistiky, Olomouc 1996. COBISS.SI-ID - 7159138
D. Šlosar, R. Večerka, Spisovný jazyk v dějinách české společnosti, Praha 2009. COBISS.SI-ID – 42160226
J. Pleskalová (ur.), Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky, Praha: Academia 2007. COBISS.SI-ID - 29513005
E. Tabakowska, Gramatyka i obrazowanie. Wprowadzenie do językoznawstwa kognitywnego, Kraków 1995. COBISS.SI-ID - 12973666
J. Bartmiński, Językowy obraz świata, Lublin 1999. COBISS.SI-ID – 50881378
P. Stankovska, M. Wtorkowska, J. Pallay, (ur.), Individualna in kolektivna dvojezičnost, Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske Fakultete, 2012. COBISS.SI-ID - 264744192
Seznam temeljne literature se bo prilagajal vsakoletni glavni temi predavanj, ki bo odražala interese in strokovno usmeritev študentov.