Jezik A v teoriji in praksi 2: slovaški

Jezik A v teoriji in praksi 2: slovaški

Stopnja: 2

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 120

ECTS točke: 12

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Sevšek Šramel Špela, izr. prof. dr. Pallay Jozef, izr. prof. dr. Stankovska Petra, izr. prof. dr. Wtorkowska Maria Zofia, lekt. Lacova Hana

VAJE:
Predmet nadgrajuje na prvi stopnji razvita znanja, razumevanje, pisno in ustno rabo jezika tudi v zahtevnejših sporazumevalnih situacijah (politika, diplomacija, ekonomija, medkulturna izmenjava). Študentje ob delu z besedili spoznavajo zgradbo in nacine tvorjenja besedil strokovne in znanstvene funkcijske zvrsti. Razumevanje in povzemanje slušnih strokovnih besedil (strokovna debata, predavanje, referat, izjava ...).
Spoznavajo razlicne slogovne postopke pri tvorbi besedil (zlasti tiste, vezane na strokovno oziroma znanstveno funkcijsko zvrst, kot so argumentacija, dokazovanje, prepricevanje).
Ob besedilih se tudi ponavlja in poglablja sistemsko znanje slovnice, pridobljeno na prvi stopnji študija (oblikoslovje, skladnja, stilistika, pravopis).
Daljši govorni nastopi na izbrane teme (pomenska polja).
Prevajanje zvrstnih besedil s poudarkom na znanstvenih in strokovnih besedilih.
Primerjanje razlicnih prevajalskih rešitev in diskutiranje o posameznih izbirah, utemeljevanje in zagovarjanje

PREDAVANJA:
Pregled v ceški, poljski in slovaški jezikoslovni tradiciji najbolj uveljavljenih pristopov oziroma teorij: seznanjanje z ustrezno terminologijo, temeljnimi idejami in teoreticnimi deli.
- Pregled netemeljnih (npr. semantika, leksikografija, onomastika, etimologija idr.) in interdisciplinarnih (npr. psiholingvistika, sociolingvistika, teorija dvojezicnosti/bilingvizma idr.) jezikoslovnih ved in njihovo uveljavljanje v ceški, poljski in slovaški tradiciji.
- Informativno seznanjenje z najpomembnejšimi prirocniki in dosežki teh ved na posameznih jezikovnih podrocjih.
- Prakticno seznanjenje z izbranimi znanstvenimi študijami in projekti ter njihovimi rezultati.

VAJE / TUTORIAL:
Krátky slovník slovenského jazyka, Bratislava 1987 COBISS.SI-ID 441103
Ľubica Balážová, Klára Buzássyová a kol.: Slovník súčasného slovenského jazyka (A – G). Bratislava. 2006 COBISS.SI-ID 34264930
Synonymický slovník slovenčiny. Bratislava, Veda, 2000. COBISS.SI-ID 20350765
Viktor Smolej: Slovaško-slovenski slovar, Ljubljana 1976. COBISS.SI-ID 9446401
E. Gromová: Interpretacia v procese prekladu. Nitra 1996. COBISS.SI-ID – 13114722 iz 1996
Newmark, P.: Učbenik prevajanja. Ljubljana 2000. COBISS.SI-ID 110006272

PREDAVANJA / LECTURES:
Černý, J.: Dějiny lingvistiky. Olomouc 1996. COBISS.SI-ID - 7159138
Šlosar, D.-Večerka, R.: Spisovný jazyk v dějinách české společnosti. Praha. COBISS.SI-ID – 42160226 (2009)
Pleskalová, J. (ed.): Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky. Praha: Academia 2007. COBISS.SI-ID - 29513005
E. Tabakowska, Gramatyka i obrazowanie. Wprowadzenie do językoznawstwa kognitywnego, Kraków 1995. COBISS.SI-ID - 12973666
J. Bartmiński, Językowy obraz świata, Lublin. COBISS.SI-ID – 50881378 (1999)
Dolník, J.: Súčasná spisovná slovenčina a jej problémy. Stimul. Bratislava 2007. COBISS.SI-ID - 164871171
Štefánik, J. (ur.): Antológia bilingvizmu. AEP. Bratislava 2004. COBISS.SI-ID - 165477379
Stankovska, P. – Wtorkowska, M. – Pallay, J.(ur.): Individualna in kolektivna dvojezičnost. Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta. Ljubljana 2012. COBISS.SI-ID - 264744192
Seznam temeljne literature se bo prilagajal vsakoletni glavni temi predavanj, ki bo odražala interese in strokovno usmeritev študentov.