Jezikovna kultura

Jezikovna kultura

Stopnja: 2

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Wtorkowska Maria Zofia, lekt. Podržaj Tina

- Razmejitev pojmov norma – kodifikacija, norma – raba.
- Razmerje med normo, jezikovnim sistemom in rabo.
- Jezikovna zvrstnost: norma knjižnega jezika in neknjižnih zvrsti.
- Merila za oblikovanje knjižnojezikovne norme. Načini in viri normiranja (jezikovni korpus kot sodobni jezikoslovni vir).
- Načela jezikovne »pravilnosti« - argumenti za in proti.
- Razvoj jezikovne norme poljskega knjižnega jezika in načela sodobne poljske knjižnojezikovne norme.
- Temeljni jezikovnokulturni pojmi: purizem, antipurizem, jezikovno načrtovanje (jezikovna kultura in jezikovna politika).
- Jezikovna kultura v vlogi kritičnega vrednotenja knjižnojezikovne norme, zlasti njene kodifikacije.
- Vloga lektoriranja besedil v okviru jezikovnokulturnih prizadevanj v poljskem prostoru.
- Klasikikacije jezikovnih napak.

H. Jadacka, Kultura języka polskiego. Fleksja, słowotwórstwo, składnia, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. COBISS.SI-ID – 31438434
W. Pisarek (ur.) Polszczyzna 2000. Orędzie o stanie języka na przełomie tysiącleci. Kraków: Ośrodek Badań Prasoznawczych UJ, 1999. COBISS.SI-ID - 16309858

Priporočena literatura
A. Markowski, Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005.
K. Kłosińska (ur.), Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013.
Poprawna polszczyzna. Hasla problemowe, M. Bańko (ur.), Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008.
K. Kłosińska, M. Rusinek, Dobra zmiana. Czyli jak się rządzi światem za pomocą słów. Kraków: Wydawnictwo Znak, 2019.
J. Bralczyk, A. Markowski, J. Miodek, Trzy po 33, Warszawa: Wydawnictwo Agora, 2016.
A. Rejter, Płeć – język – kultura, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2013.