Jezikovni sistem II (skladnja)

Jezikovni sistem II (skladnja)

Stopnja: 1

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 7

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Škerlavaj Tanja, izr. prof. dr. Čuden Darko

Predmet je celoleten, razdeljen v dva sklopa:
• 3. semester: Jezikovni sistem II A (30 ur P in 15 ur SE = 4 KT) in
• 4. semester: Jezikovni sistem II B (30 ur P in 15 ur SE = 3 KT)

Jezikovni sistem II A:
Parametri, ki določajo stavek kot strukturo in kot sporočevalno enoto (poved). Razlikovanje in razumevanje vrst in struktur nemških stavkov. Vrste, oblike in zgradba stavkov, položaj določnega glagola, stava vejice in sledeče teme:

• glagolska valenca
• stavčni členi in udeleženske vloge
• pojem predikacije, povedek, povedkovo določilo in funkcijski glagoliosebek, raba zaimka es; es kot korelat, kot zaimek in kot formalni stavčni člen
• kongruenca/ujemanje (tipi kongruence, kongruenca med osebkom in povedkom);
• prislovno določilo,
• naklonski členki, naklonska beseda
• predmet, razvojne tendence in opuščanje predmeta v rodilniku; dajalnik čustvenosti
• prilastek in povedkov prilastek; pristavek
• nominalni stavčni okvir

Jezikovni sistem II B:
Stavčni členi lahko imajo različne oblike in funkcije. Razmerja med tema vidikoma so večplastna, zato jih je včasih težko prepoznati in razmejiti. Pri predmetu se obravnava predvsem:
• zloženi stavek: priredje in podredje – vrste priredja in odvisnikov; perioda
• nominalno in verbalno izražanje skladenjskih funkcij
• polstavčne (nedoločniške in prislovne) ter pastavčne konstrukcije ter izpusti
• vrivek, topikalizacija in pristavek skladenjske posebnosti kot slogovna izrazna sredstva
• besedni vrstni red v funkciji sporočevalne perečnosti (členitev po aktualnosti)

• Duden: Grammatik der deutschen Gegenwartssprache (2016). Der Duden in 12 Bänden. Mannheim: Dudenverlag. (1341) COBISS.SI-ID - 60835938
• Eroms, Hans-Werner (2000): Syntax der deutschen Sprache. Berlin New York: de Gruyter. (510) COBISS.SI-ID - 17989730
• Helbig, Gerhard/ Buscha, Joachim (2001).: Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den Ausländerunterricht. Berlin et al.: Langenscheidt. (654) COBISS.SI-ID – 16307810
• Bračič, Stojan/Čuden, Darko (2022): Syntaktisches Minimum : ein Lehrbuch für Studierende der Germanistik. Ljubljana : Založba Univerze COBISS.SI-ID - 138131459
• Heringer, Hans Jürgen (1989): Lesen lehren lernen. Eine rezeptive Grammatik des Deutschen. Tübingen: Niemeyer. (238) COBISS.SI-ID – 10707298
• Pittner, Karin/Berman, Judith (2015): Deutsche Syntax. Ein Arbeitsbuch. Tübingen: Narr. (209) COBISS.SI-ID – 59237730