Kultura stavbarstva in bivanja

Kultura stavbarstva in bivanja

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Bartulović Alenka, Zaposleni/pogodbeni bodoči

Vsebino predmeta začrtujejo trije temeljni tematski sklopi: I. Zgodovinski pregled kulture stavbarstva in bivanja; II. Pregled temeljnih značilnosti slovenskega prostora, tipologij ljudskega stavbarstva in etnoloških raziskav bivalne kulture na Slovenskem; III. Izbrana poglavja iz sodobnih etnoloških, antropoloških in interdisciplinarnih raziskav stavbarstva in bivanja v Sloveniji in po svetu.

Celovita predstavitev tipov stavbarstva tako z vidika družbene strukturiranosti kot z vidika različnih tipoloških kategorij nudi osnovo za nadaljnje ukvarjanje s kulturo stavbarstva in bivanja, delovanje na področju etnološkega konservatorstva ter drugih aplikativnih projektov, usmerjenih k oblikovanju bolj inkluzivnih, kvalitetnih in trajnostno usmerjenih prostorov/stavb.

Študenti spoznavajo osnove koncepte, terminologijo in teorije, ki omogočajo razumevanje procesov oblikovanja grajenega okolja ter vzajemnega vpliva med okoljem, predmeti in človekom. Kritično razmišljajo o vrednotenju, prezentaciji, interpretaciji in dostopnosti stavbne dediščine in bivalne kulture.

1. Stender, M., Bech‐Danielsen, C. in Landsverk‐Hagen, A. (ur). 2021. Architectural anthropology: Exploring lived space. Routledge.
2. Muraj, Aleksandra, 1989, Živim znači stanujem. Zagreb- Ljubljana: Hrvatsko etnološko društvo, Znanstveni inštitut filozofske fakultete. [COBISS.SI-ID - 6706178]
3. Oliver, Paul, 2003, Dwellings. The vernacular house world wide. London, New York: Phaidon. [COBISS.SI-ID - 183256835]
4. Vilfan, Sergij, 1970, 'Kmečka hiša.' V: Gospodarska in družbena zgodovina Slovencev. Ljubljana: Državna založba Slovenije. Str. 559-593. [COBISS.SI-ID - 6512897]
5. Lawrence, Denise in Setha M. Low, 1990, 'The built environment and spatial form'. Annual Review of Anthropology 19: 453-505. https://www.jstor.org/stable/2155973
6. Hazler, Vito. 1999. Podreti ali obnoviti? : zgodovinski razvoj, analiza in model etnološkega konservatorstva na Slovenskem. Ljubljana: Rokus. [COBISS.SI-ID - 9862317]
7. Hazler, Vito. 2004. Kozolci na Slovenskem = Hayracks in Slovenia. Ljubljana: Kmečki glas. [COBISS.SI-ID - 128209664]
8. Pink, Sarah in Kerstin Leder Mackley, 2016, ‘Moving, Making and Atmosphere: Routines of Home as Sites for Mundane Improvisation.’ Mobilities 11(2): 171-187. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17450101.2014.957066
9. Bourdieu, Pierre. 1970. ‘The Kabyle House or the World Reversed.’ Social Science Information 9(2):151-170. https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/053901847000900213
10. Setha M. Low, 2001, ‘The Edge and the Center: Gated Communities and the Discourse of Urban Fear.’ American Anthropologist 103(1): 45-58. [COBISS.SI-ID - 24922112]; https://www.jstor.org/stable/683921
11. Roxana Waterson, 2006, »Houses and the Built Environment in Island South-East Asia: Tracing some shared themes in the uses of space.« V: Inside Austronesian Houses, James J. Fox, ur. ANU Press. Str. 227-242. https://www.jstor.org/stable/j.ctt2jbj8v.12
12. Birdwell-Pheasant, D., & D. Lawrence-Zuniga 1999. House life: space, place and family in Europe. Oxford: Berg. [COBISS.SI-ID - 524941]
13. Cieraad, I. 2006. At home: an anthropology of domestic space. Syracuse: University Press. [COBISS.SI-ID - 55117666]
14. Daniels, I. 2015. »Feeling at home in contemporary Japan: space, atmosphere and intimacy.« Emotion, Space and Society 15, 47-55. https://doi.org/10.1016/j.emospa.2014.11.003
15. Douglas, M. 1991. »The idea of a home: a kind of space.« Social Research 58(1), 287-307. https://www.jstor.org/stable/40970644
16. Miller, D. (ur.) 1998. 2001. Home possessions: material culture behind closed doors. London: Berg. [COBISS.SI-ID - 22021218]
17. Ledinek Lozej, Š. 2015. Od hiše do niše: Razvoj kuhinje v Vipavski dolini. Ljubljana: ZRC SAZU. [COBISS.SI-ID - 277050112]
18. Grabrijan, Dušan. 1985. Bosensko orientalska arhitektura v Sarajevu s posebnim ozirom na sodobno. Ljubljana: Partizanska knjiga. [COBISS.SI-ID - 579334]
19. Čebron Lipovec, N. »Etnografske metode in ohranjanje stavbne dediščine.« Glasnik Slovenskega etnološkega društva. [Spletna izd.]. 2021, 61, št. 1, str. 17-29. [COBISS.SI-ID - 117844995]; URN:NBN:SI:DOC-0ZT7NGPJ