Latinščina I

Latinščina I

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Hriberšek Matej, lekt. Šega Čeh Barbara

Vsebina

- osnovne morfološke ter posamezne sintaktične zakonitosti latinskega jezika
- osnovne slovnične strukture
- pravilno branje latinskih besedil po pravilih klasične in tradicionalne izgovarjave
- osnovno besedišče
- pomenski razvoj posameznih besed, ki so v rabi kot tujke, zlasti v strokovni terminologiji humanističnih ved (v skladu z izbranim gradivom)
- tvorba pravilnih oblik, besednih zvez in krajših stavkov v skladu z jezikovnimi pravili klasične latinitete;
- prepoznavanje latinskih slovničnih struktur in iskanje njihovih paralel v posameznih živih evropskih jezikih;
- samostojna uporaba latinskih priročnikov
- razumevanje in slovenjenje preprostih (prirejenih) izvirnih latinskih besedil
- razumevanje prisotnosti klasične antike in latinskega humanizma v evropski kulturi